Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-04-10 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Głubczyce dn. 10.04.2014r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Głubczyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr  80, poz 717 z późn.zm.), w związku z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Głubczyce wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 25 kwietnia 2014r. do 6 czerwca 2014r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach,

ul. Niepodległości 14,48-100 Głubczyce, sala nr 22,  w godzinach w godzinach od 730 - 1700 w poniedziałek, 

730 - 1530 od wtorkudo czwartku, 730 - 1400  w piątek oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Głubczycach www.glubczyce.plplanowanie przestrzenne. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami i Prognozą odbędzie się

w dniu 9 maja 2014r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14 o godz. 1000.  

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) do miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku

do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium,

a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr  80, poz 717 z późn.zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza

Głubczyc -na adres Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce -

z podaniemimienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której

uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 roku. 

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt. 3 i 4, art.40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz.1277 z późn. zm.),

zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce, w ramach przeprowadzanej strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):

1. w formie pisemnej, 

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,

o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 

27 czerwca 2014  roku na adres: Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14,

48-100 Głubczyce; e-mail:

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  w publicznie dostępnym

wykazie danychna stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl  oraz przez wywieszenie

na tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości  14 - I piętro oraz przed tut. urzędem.

Burmistrz Głubczyc

Jan Krówka