Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projektowanie aktów normatywnych

Zarządzenie Nr 1014/13
Burmistrza Głubczyc

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie zasad przygotowywania i wydawania aktów prawnych

 Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])  ) art 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)  zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Celem opracowania zasad przygotowywania i wydawania aktów prawnych jest ujednolicenie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Głubczycach inicjowanych przez Burmistrza oraz zarządzeń Burmistrza Głubczyc. 

§ 2. 1. Projekty uchwał oraz materiały na sesje Rady, a także zarządzenia Burmistrza, opracowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu (wydziały, referaty, samodzielne stanowiska) lub jednostki organizacyjne Gminy. 

2.  Z inicjatywą wszczęcia procedury tworzenia aktu prawnego występuje Burmistrz, który ustala wytyczne do projektu oraz zleca jego przygotowanie właściwemu podmiotowi. 

3.  Kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek zainicjować prace nad tworzeniem aktów prawnych z zakresu realizowanych przez nich zadań, jeżeli wynika to z konieczności dostosowania aktów prawnych do zmiany przepisów lub jest wymagane w związku z istniejącymi lub nowymi uregulowaniami prawnymi albo jest niezbędne w toku prowadzonego postępowania. 

4.  Jeżeli przedmiot uchwały lub innych niezbednych materiałów na sesję należy do zakresu działania kilku komórek organizacyjnych, projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych komórek, a funkcję koordynatora pełni komórka wyznaczona przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza. 

5.  Odpowiedzialnym za terminowe przygotowanie projektu uchwały i jej treść merytoryczną jest kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej albo wyznaczony koordynator, który parafuje projekt. 

§ 3.  Pracownik merytoryczny Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy, opracowujący projekt aktu prawnego, odpowiedzialny jest za: 

1)  przygotowanie projektu aktu prawnego wraz z uzasadnieniem na podstawie wytycznych Burmistrza lub osoby posiadającej upoważnienie Burmistrza do koordynowania danej sprawy; 

2)  konsultowanie projektu aktu prawnego z innymi pracownikami, jeśli rozpatrywana sprawa dotyczy również ich zakresu działania, a także z innymi podmiotami, jeżeli konieczność uzgodnień wynika ze stosowanych przepisów prawa; 

3)  wprowadzenie tekstu projektu do edytora aktów prawnych XML lub w przypadku jego braku, do edytora tekstów; 

4)  uzyskanie parafy/opinii prawnej radcy prawnego; 

5)  uzyskanie kontrasygnaty skarbnika w przypadku gdy podjęcie uchwały lub zarządzenia wywołuje skutki finansowe; 

6)  przedłożenie zaopiniowanego przez radcę prawnego zarządzenia do podpisu Burmistrzowi lub działającemu z jego upoważnienia Zastępcy Burmistrza oraz przekazanie podpisanego aktu prawnego osobie prowadzącej rejestr zarządzeń Burmistrza. 

7)  przekazanie zaopiniowanego przez radcę prawnego oraz zaakceptowanego przez Burmistrza projektu uchwały pracownikowi zajmującemu się obsługą Rady i jej organów, zwanego w dalej "biurem Rady", celem przedłożenia do rozpatrzenia organowi. 

§ 4. 1. Radca prawny odpowiedzialny jest za zaopiniowanie projektu uchwały pod względem prawnym i redakcyjnym. 

2.  Postawiona przez radcę prawnego na projekcie aktu prawnego parafa oznacza, że projekt jest zgodny z aktualnym stanem prawnym i zasadami techniki prawodawczej. 

§ 5. 1. Projekty uchwał, po zaopiniowaniu przez radcę prawnego, przedkładane są Burmistrzowi lub w razie jego nieobecności Zastępcy Burmistrza do akceptacji najpóźniej na 16 dni przed planowaną sesją Rady Miejskiej. 

2.  Zaakceptowany przez Burmistrza projekt uchwały, w celu umożliwienia Komisjom Rady jego zaopiniowanie, składa się do biura Rady Miejskiej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną sesją. 

3.  Ostateczną decyzje o skierowaniu projektów uchwał na sesję Rady podejmuje Burmistrz najpóźniej na 7 dni przed planowaną sesją Rady. 

§ 6.  Biuro Rady odpowiedzialne jest za: 

1)  przyjęcie projektu uchwały; 

2)  nadanie numeru z rejestru projektów uchwał; 

3)  opublikowanie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Baza własnych aktów prawnych; 

5)  przedłożenie projektu uchwały do rozpatrzenia organowi; 

6)  przesłanie przyjętych uchwał do nadzoru i publikacji, w formacie i na zasadach przewidzianych w przepisach; 

7)  przekazanie tekstu podjętych aktów prawnych autorom projektu aktu prawnego. 

§ 7. 1. Akt prawny zawiera: 

1)  oznaczenie rodzaju aktu; 

2)  numer aktu, oznaczenie organu podejmującego akt; 

3)  datę aktu; 

4)  określenie przedmiotu aktu; 

5)  podstawę prawną ze wskazaniem źródła publikacji; 

6)  postanowienia aktu ujęte w paragrafy, oraz w razie konieczności, ustępy, punkty, litery i tirety; 

7)  określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie lub nadzór nad realizacją aktu; 

8)  określenie sposobu wejścia w życie, umieszczenie klauzuli o ogłoszeniu lub publikacji w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

9)  określenie aktów, które tracą moc; 

10)  podpis. 

2.  Projekt uchwały rady dodatkowo oznacza się wyrazami: "PROJEKT druk nr ..." z podaniem numeru z rejestru projektów uchwał oraz oznaczeniem wnioskodawcy: "Wnioskodawca Burmistrz Głubczyc". 

3.  W przypadku gdy przedłożony projekt uchwały ulega zmianom w trakcie procesu legislacyjnego, jego następne wersje oznacza się tym samym numerem z rejestru oraz dodatkowo kolejną literą alfabetu. 

§ 8. 1. Oznaczenie rodzaju aktu pisze się wielkimi literami, pogrubioną czcionką: „UCHWAŁA NR ...”, „ZARZĄDZENIE NR ...”. Oznaczenie rodzaju aktu umieszczenia się na środku strony. 

2.  Numeracja uchwał zawiera numer sesji na której akt został uchwalony - zapisany cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały podjętej od początku kadencji oraz ostatnie dwie cyfry roku w którym uchwała została podjęta, oddzielone od siebie ukośnikami "NR XXXIV/257/13". 

3.  Numeracja zarządzeń zawiera kolejny numer zarządzenia wydanego od poczatku kadencji oraganu oraz dwie ostanie cyfry roku w którym zarządzenie zostało wydane, oddzielone od siebie ukośnikiem - "NR 1014/13". Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza, działającego jako kierownik Urzędu MIejskiego, rejestruje się odrębnie oznaczając dodatkowo literą K - "NR 33K/13" 

§ 9.  Nazwę organu wydającego pisze się wielkimi literami, pogrubioną czcionką i podaje się w brzmieniu ustalonym w przepisach o utworzeniu tego organu: „RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH”, „BURMISTRZA GŁUBCZYC”. 

§ 10.  Jako datę aktu podaje się dzień określony kalendarzowo, w którym został on podjęty przez organ wydający ten akt. Datę poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi za znakiem „r.”, jako skrótem wyrazu „rok”. Datę aktu pisze się małymi literami: „z dnia 2 stycznia 2013 r.”. 

§ 11. 1. Określenie przedmiotu aktu powinno być sformułowane możliwie najzwięźlej. Określenie przedmiotu aktu rozpoczyna się od wyrazów „w sprawie ...”, bez zamieszczania dwukropka. 

2.  Jeżeli akt prawny ma dokonać zmiany innego aktu, polegającej na uchyleniu niektórych jej zapisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu, dodaniu do niej nowych przepisów, określenie przedmiotu rozpoczyna się od zwrotu: „zmieniająca uchwałę/zmieniające zarządzenie w sprawie ...”, pomijając nazwę organu, który wydał akt zmieniający i datę jego wydania, a także oznaczenie dziennika urzędowego, w którym akt został opublikowany. 

3.  W pierwszym paragrafie uchwały zmieniającej należy podać pełny tytuł aktu zmienianego oraz miejsce jego publikacji, a także wszystkie ewentualne zmiany, zgodnie z wzorem: „W uchwale Nr … zmienionej uchwałą/uchwałami Nr ... wprowadza się następujące zmiany ...”. 

4.  Jednym aktem nowelizującym zmienia się tylko jeden akt nowelizowany, chyba że między zmienianymi aktami występują niewątpliwe związki tematyczne. 

5.  Zmieniany przepis (paragraf) aktu prawnego przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby zastępowano nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz. 

6.  Jeżeli paragrafy są podzielone na jednostki redakcyjne niższego stopnia, a zmianę wprowadza się tylko w którejś z tych jednostek, można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego brzemienia tylko tej zmienianej jednostki redakcyjnej. 

7.  Jeśli do tekstu aktu prawnego dodaje się nowe paragrafy, zachowuje się dotychczasową numerację, dodając do numeru paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego, np.: „Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu ...”. 

8.  Każdy nowelizowany przepis ujmuje się w oddzielny punkt. 

9.  Zmienia się zawsze pierwotny tekst aktu prawnego, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany – tekst zmieniony (ujednolicony). 

§ 12. 1. Podstawę prawną zamieszcza się po tytule aktu prawnego. 

2.  Podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który: 

1)  upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw; 

2)  wyznacza zadania lub kompetencje danego organu. 

3.  W podstawie prawnej aktu prawa miejscowego należy powołać przepis ustawy zawierający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego, z podaniem dziennika ustaw, w którym ogłoszony został pierwotny tekst ustawy albo jej tekst jednolity wraz ze wszystkimi kolejnymi zmianami tej ustawy, ogłoszonymi w dzienniku ustaw do dnia wydania aktu prawa miejscowego. 
Podstawę prawną wyraża się zwrotem: „Na podstawie art. ... ustawy … uchwala się co następuje:” 

4.  Jeżeli ilość zmian aktu normatywnego, do którego następuje odesłanie wynosi więcej niż trzy, przy pierwszym odesłaniu do tego aktu nie wymienia się kolejnych zmian, a jedynie podaje numer i pozycję oraz w razie potrzeby rocznik dziennika urzędowego, w którym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity z dopiskiem „z późn. zm.”. 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust 4 wszystkie kolejne zmiany pierwotnego tekstu danego aktu normatywnego albo jego ostatniego tekstu jednolitego wymienia sie w odnośniku, podając odpowienie roczniki, numery i pozycje dzienników urzędowych. 

§ 13. 1. W odniesieniu do aktów prawa miejscowego i zarządzeń Burmistrza poszczególne przepisy systematyzuje się począwszy od paragrafu pisanego pogrubioną czcionką. 

2.  Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym w tym samym wierszu. 

3.  Jeżeli jedną myśl wyraża zespół zdań można dokonać podziału paragrafu na ustępy. 

4.  Paragrafy i ustępy rozpoczyna się do akapitu, np.: „§ 59. 1. Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty, litery i tiret powołuje się w następującej kolejności: § ... ust. ... pkt ... lit. ... tiret ..., bez przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych. 

5.  Kolejność poszczególnych jednostek redakcyjnych: 

1)  paragraf – stosuje się „§” i po jednym odstępie wpisuje się kolejny numer oznaczony cyfrą arabską z kropką. Paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. Przy powoływaniu się oznacza się: np. na podstawie § 1 uchwały/zarządzenia ....; 

2)  ustęp (wyliczenie w obrębie paragrafów) – oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu. Pierwszy ustęp zaczyna się zaraz po paragrafie, a kolejne od akapitu. Każdy ustęp powinien być jednozdaniowy, np. § 1.1. …......; 
Przy powoływaniu oznacza się skrótem „ust.” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez kropki np. na podstawie § 2 ust. 3 uchwały/zarządzenia ...; 

3)  punkt(wyliczenie w obrębie ustępu) – oznacza się cyfrą arabską z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką. W obrębie punktów można dokonać dalszego wyliczenia wprowadzając litery. Przy powoływaniu oznacza się skrótem „pkt” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez nawiasu, np. na podstawie§ 2.ust. 3 pkt 5 uchwały...; 

4)  litera(wyliczenie w obrębie punktów) – oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu. Każdą literę kończy się przecinkiem, a ostatnią średnikiem albo kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich liter. W takim przypadku średnik albo kropkę stawia się po części wspólnej. W przypadku gdy zabraknie liter stosuje się oznaczenie najpierw dwuliterowe, a następnie wieloliterowe , dopisując do ostatniej litery alfabetu łacińskiego najpierw pierwszą, a następnie kolejne litery tego alfabetu, np. a), b), ...z), za), zb) …. zz), zza), zzb) …. Przy powoływaniu oznacza się skrótem „lit.” bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu łacińskiego bez nawiasu; 

5)  tiret(wyliczenie w obrębie liter) oznacza się poziomą kreską (myślnikiem) „–”. Każde tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie przecinkiem, średnikiem lub kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich tiret. W takim przypadku przecinek, średnik lub kropkę stawia się po części wspólnej. Przy powoływaniu oznacza się wyrazem „tiret” i wyrażonym słownie numerem porządkowym tego tiret, np. tiret pierwsze, tiret drugie itd. 

6.  Jeżeli akt prawny systematyzuje się w rozdziały numeruje się je cyframi arabskimi, np. „Rozdział 1”. 

§ 14.  W przepisach o wykonaniu aktu należy podać organ, któremu powierza się wykonanie aktu. Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady wykonuje Burmistrz; w odniesieniu do zarządzeń Burmistrza wskazać należy organ lub osobę wykonującą (stanowisko). 

§ 15. 1. W akcie prawnym zamieszcza się przepis określający termin jego wejścia w życie. 

2.  Przepisowi o wejście w życie aktu prawnego można nadać brzmienie: 

1) "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego"; 

2) "Uchwała wchodzi w życie z dniem .... (dzień oznaczony kalendarzowo) i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego". Taki zapis jest możliwy tylko w przypadku gdy oznaczony termin wejścia w życie uchwały następuje niż wcześniej niż 2  miesiące od dnia jej podjęcia; 

3) "Uchwała/Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia". 

§ 16.  Przepis określający termin wygaśnięcia mocy obowiązującego aktu prawnego albo poszczególnych jego przepisów podaję się poprzez wymienienie albo całego aktu prawnego albo poszczególnych jego przepisów, które dany akt uchyla i podaje się: „Traci moc uchwała nr ..., albo „W uchwale nr ... uchyla się § ...”. 

§ 17. 1. Do projektów uchwał Rady Miejskiej należy dołączyć uzasadnienie. W uzasadnieniu przedstawia się stan prawny i faktyczny sprawy, która ma być unormowana, w szczególności: 

1)  wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały; 

2)  przedstawienie rzeczywistego stanu, w dziedzinie, która ma być unormowana; 

3)  wyniki ewentualnych konsultacji, dyskusji publicznych, uzgodnień. 

2.  W uzasadnieniu wykazuje się różnicę pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a proponowanym w projekcie uchwały, a w przypadku projektów uchwał rodzących skutki finansowe także aktualny i proponowany stan finansowy. 

§ 18. 1. Akt prawny podpisuje wydawca aktu. 

2.  Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady sesji. 

3.  Uchwałę w formacie XML podpisuje się za pomocą kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

4.  Wydawca aktu (w wersji papierowej) stawia podpis na ostatniej stronie aktu po jego prawej stronie. 

§ 19. 1. Uchwała lub zarządzenie może zawierać załączniki. 

2.  Odesłanie do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych aktu prawnego. 

3.  W załącznikach do uchwały lub zarządzenia zamieszcza się w szczególności: wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym. 

§ 20. 1. Projekt uchwały lub zarządzenia oraz załączniki i uzasadnienia do nich należy przygotowywać w wersji elektronicznej przy użyciu edytora aktów prawnych XML lub w przypadku jego braku edytora tekstów. 

2.  Wyróżnienie pismem pogrubionym powinno być stosowane jedynie dla nagłówków i tytułów. 

3.  Nie należy używać podkreślenia dla żadnych fragmentów tekstu. 

§ 21. 1. W przypadku, gdy liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy uchwała była już wielokrotnie nowelizowana i posługiwanie się tekstem uchwały może być istotnie utrudnione, sporządzany jest tekst jednolity uchwały. 

2.  Jeżeli znowelizowana została uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego, tekst jednolity aktu sporządza się i ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy

3.  Tekst jednolity uchwały przygotowuje pracownik merytoryczny we współpracy z Sekretarzem Gminy. 

4.  Tekst jednolity musi wiernie odzwierciedlać stan prawny i uwzględniać wszystkie dotychczasowe zmiany aktu prawnego. 

5.  Po stwierdzeniu przez radcę zgodności tekstu jednolitego z tekstem pierwotnym i dotychczasowymi zmianami aktu, Przewodniczący Rady przedkłada akt prawny Radzie Miejskiej, która podejmuje uchwałę o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały. 

§ 22. 1. Wszystkie uchwały Rady po ich podpisaniu otrzymuje pracownik biura Rady celem nadania dalszego jej biegu, oraz zamieszczenia w prowadzonych w formie elektronicznej zbiorach aktów prawnych oraz w celach ich zarchiwizowania. 

2.  Biuro Rady w terminie 7 dni od dnia zakończenia sesji organizuje przesłanie uchwał w wersji papierowej do właściwego organu nadzoru (Wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa), z zastrzeżeniem § 23. 

3.  Akty prawa miejscowego, sporządzone w formacie XML przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego za pośrednictwem modułu komunikacyjnego systemu e-Dziennik. 

4.  Na podstawie informacji otrzymywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej z systemu e-Dziennik o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego aktu prawa miejscowego, pracownik biura Rady odnotowuje w rejestrze uchwał datę wejścia w życie uchwały (datę, nr i pozycja w Dzienniku Urzędowym) oraz  informuje o tym fakcie autora projektu uchwały. 

§ 23.  Uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentacją planistyczną są przekazywane do właściwego wydziału Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez pracownika merytorycznego. 

§ 24. 1. Biuro Rady Miejskiej prowadzi: 

1)  rejestr i zbiór projektów uchwał Rady Miejskiej; 

2)  rejestr i zbiór uchwał Rady Miejskiej; 

3)  zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy Gminy, 

2.  Wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego prowadzi: 

1)  rejestr i zbiór zarządzeń Burmistrza działającego jako organ wykonawczy Gminy; 

2)  rejestr i zbiór zarządzeń wewnętrznych Burmistrza, działającego jako kierownik Urzędu Miejskiego. 

3.  Zbiór aktów prawa miejscowego oraz rejestr i zbiór uchwał Rady podjętych od początku kadencji 2010-2014 prowadzone są w formie elektronicznej i udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Baza własnych aktów prawnych. 

4.  Rejestry i zbiory projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza, o których mowa w ust 2 pkt 1, zamieszczane są także na stronie BIP w zakładce Baza własnych aktów prawnych. 

§ 25. 1. Jeżeli organ nadzoru wyda rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność części lub całości uchwały, fakt ten biuro Rady odnotowuje w rejestrze uchwał i rejestrze aktów prawa miejscowego. 

2.  Treść rozstrzygnięcia zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Baza własnych aktów prawnych oraz zostaje powiązana z aktem prawnym, które ono dotyczy. 

3.  Kopię rozstrzygnięcia biuro Rady przekazuje do komórki organizacyjnej, która przygotowywała projekt uchwały. 

4.  Pracownik merytoryczny w porozumieniu z radcą prawnym przygotowuje stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego i za pośrednictwem Burmistrza przedkłada je Radzie. 

§ 26.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 Burmistrz


Jan Krówka

 

 


[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.


Zarządzenie nr 1014/13 Burmistrza Głubczyc z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przygotowywania i wydawania aktów prawnych