Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GTBS Sp. z o.o. - INFORMACJE

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


I. Nazwa podmiotu: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Siedziba: ul.Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
REGON: 531276691
NIP: 748-13-83-997

II. Przedmiot działalności:
1.budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja,
2.nabywanie budynków mieszkalnych,
3.przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
4.wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
5.sprawowanie, na podstawie umów zlecenia, zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa,
6.zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe i inne,
7.prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
a)sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanych z budownictwem mieszkaniowym,
b)budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
c)budowaniu obiektów budowlanych i instalacji sanitarnych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
d)przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,
e)budowaniu, nabywaniu i sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych nie realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

III. Organy działające w Spółce:
- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

IV. Skład organów Spółki:
Zgromadzenie Wspólników:
Burmistrz Głubczyc,
Rada Nadzorcza:
Wac Jan
Michalik Ryszard
Wesołowski Andrzej
Zarząd jednosobowy:
Ciapa Stanisław – Prezes Zarządu
 

V. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000012692

VI. Podstawa działania:
Akt założycielski spółki ograniczoną odpowiedzialnością (Rep. A nr 2984/1997), zmieniony aktami notarialnym Rep. A nr 569/2005

VII. Kompetencje i funkcje organów Spółki:

Zgromadzenie Wspólników:
Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach oznaczonych przepisami kodeksu spółek handlowych, a także, gdy organ lub osoby uprawnione do zwołania lub żądania zgromadzeń uznają to za wskazane.
Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu wyznaczonym porze tego,kto zwołuje.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
2.Zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3.Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium.
4.Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy.
5.Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
6.Podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
7.Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenie likwidatora.
8.Podejmowania uchwał o zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa.
9.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia.
10.Powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla jej członków wynagrodzenia.
11.Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie Towarzystwa, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.
12.Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.
13.Ustalenie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1.Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Towarzystwa a w szczególności:
1.1.badanie bilansu oraz rachunku wpływów i strat zarówno, co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym,
1.2.badanie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa,
1.3.analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wydatkowania wpływów, źródeł i sposobów pokrycia strat wysokości odpisów na fundusze itp.,
1.4.przedstawianie opinii o wyżej wymienionych sprawach Zgromadzeniu Wspólników,
1.5.przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem Zgromadzenia Wspólników,
2.wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
3.wykonywanie względem członków Zarządu uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
4.nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
5.podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Towarzystwa, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,
6.uchwalenie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa.

Zarząd:
1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa.
2.Skład Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
3.Prezes Zarządu jest jednocześnie dyrektorem „Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego”.
4.Kadencja pierwszego zarządu trwa 2 lata, a następne 5 lat.
5.Zarząd może ustanowić prokurentów.
6.Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
7.Członek zarządu nie może bez pozwolenia Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ powołany do ustanowienia Zarządu.

VIII. Struktura własnościowa:

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4.945.500 zł PLN. Wszystkie udziały w wysokości 4.945.500 zł PLN obejmuje Gmina Głubczyce,a jeden udział ma wartość 500 zł PLN. Udziały są równe i niepodzielne.