Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

 

Nazwa podmiotu: Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

REGON: 530978362

NIP: 748-10-02-653

Spółka posiada:

 • obiekty własne przy ul. Pocztowej 8 (budynek administracyjny, magazyny i garaże),
 • składowisko odpadów  przy ul. Rożnowskiej,
 • nieodpłatne prawo użytkowania lasu komunalnego w okolicy wsi Lwowiany,

Godziny urzędowania: od 700 do 1500

Telefony kontaktowe:

 • 485-22-69 Centrala / fax
 • 485-64-94 druga linia
 • 485-64-95 Składowisko odpadów
 • 485-65-44 Las Komunalny

 

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest produkcja, handel i  usługi w zakresie:

1.      działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),

2.      działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),

3.      rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),

4.      przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),

5.      roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, dotyczy wyłącznie robót związanych z budową przejść podziemnych (42.12.Z),

6.      roboty związane z budową mostów i tuneli (42,13.Z),

7.      wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),

8.      pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, (43.99.Z),

9.      roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),

10.  wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

11.  tynkowanie (43.31.Z),

12.  posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),

13.  malowanie i szklenie (43.34.Z),

14.  wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),

15.  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

16.  transport drogowy towarów (49.41.Z),

17.  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

18.  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

19.  działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynku (81.10.Z),

20.  niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),

21.  zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),

22.  zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),

23.  obróbka i usuwanie odpadów niebezpiecznych (38.21.Z),

24.  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),

25.  działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),

26.  pozostałe sprzątanie (81.29.Z),

27.  Pogrzeby i działalność pokrewna. (96.03Z).”

28.  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

29.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (43.22.Z)

30.  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z)

31.  Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

 

Organy działające w Spółce:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Skład organów Spółki:

 • Zgromadzenie Wspólników:

       Gmina Głubczyce

 • Rada Nadzorcza:

       Barbara Jakubowska

       Mieczysław Bicz

       Jerzy Ziomkowski

 • Zarząd:

Stanisław Szczerbak – Prezes

Jan Śnieżek – Członek Zarządu

 

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000133668

 

Podstawa działania:

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rep.A 238/1995, zmieniony aktami notarialnymi: 4545/1997, 7655/2003, 8125/2003, 686/2004, 2185/2004, 6333/2004,.2922/2009, 7893/2012.

 

Kompetencje i funkcje organów Spółki:

 • Zgromadzenie Wspólników:

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne zgromadzenie Wspólników odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.

Zgromadzenie nadzwyczajne odbywa się w każdym terminie według potrzeb Spółki.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

1)            Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.

2)            Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy.

3)            Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

4)            Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów zgodnie z  § 22 niniejszego aktu  założycielskiego Spółki lub pokrycia start , wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy.

5)            Podejmowanie  postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

6)            Podjęcie uchwały o zbyciu  i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

7)            Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji  Spółki oraz wyznaczenie likwidatora.

8)            Podejmowania uchwał  o zbyciu nieruchomości należących do Spółki.

9)            Ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu.

10)         Ustalanie liczebności Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia jej członków.

11)         Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie Spółki, w tym również podwyższenia  lub obniżenia kapitału zakładowego.

12)         Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

13)         Uchwalanie regulaminu pracy Rady  Nadzorczej.

14)         Ustalenie regulaminu działania Zgromadzenia Wspólników.

15)         Podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi oraz  rozstrzyganie  spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd  Spółki.”

 • Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie
z obowiązkami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

1)    Wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych  Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień § 10 ust. 4  niniejszej Umowy Spółki.

2)    Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3)    Zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów.

4)    Wykonywanie względem członków Zarządu uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

5)    Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności  Spółki , a nie zastrzeżonych  do kompetencji innych organów  Spółki.

6)    Uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.

 

 • Zarząd

1.       Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.       Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa powoływanych przez Radę Nadzorczą.

3.      Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych lub kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

4.    Składa oświadczenia woli i podpisuje w imieniu Spółki.

 

Struktura własnościowa:

 • Kapitał zakładowy: 6.725.000,00 zł. (na dzień 31.12.2012 r.), dzieli się na 13.450 udziałów równych i niepodzielnych udziałów o wartości            500 zł każdy.
 • Udziałowcy: 100% GMINA  GŁUBCZYCE

 

Informacja o majątku i zobowiązaniach wg stanu na dzień 31.12.2012r.

 • Aktywa ogółem w tys. zł.: 8 913,7

w tym:

 • Aktywa trwałe w tys. zł.: 6.689,1
 • Aktywa obrotowe w tys. zł.: 2.224,6
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tys. zł.: 984,2

 

Informacja o wyniku finansowym za 2012rok i jego podziale:

 • Przychody ogółem w tys. zł.: 5.177,0
 • Koszty ogółem w tys. zł.: 4.897,3
 • Wynik brutto w tys. zł.: 279,7
 • Wynik netto w tys. zł.: 216,6

 

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych na 2012 rok:

od 01.01.2012 do 30.06.2012r. zbierane w sposób selektywny:

 - od 01.01.2013 r do 15.01.2013 r.   - 8,25 zł. brutto od osoby

od 16.01.2013 r. do 31.01.2013 r.  -11,50 zł. brutto od osoby, co daje uśrednioną opłatę za miesiąc styczeń w wysokości  9,88 zł. brutto od osoby, jednak nie więcej  49,40 zł. brutto od jednego gospodarstwa domowego.

- za każdy następny miesiąc 11,50 zł. brutto od osoby, jednak nie więcej niż 57,50 zł. brutto za jeden miesiąc od jednego gospodarstwa domowego

Opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych odbieranych w pojemnikach:

A.     Odpadów k        Komunalnych segregowanych

·         z pojemnika 1100 l                  -   110,00 zł brutto za pojemnik

·         z pojemnika Kp-7                    -   445,00 zł brutto za pojemnik

·         z kubła 240 l                           -      24,00 zł brutto za kubeł

·         z kubła 110 i 120 l                   -     12,00 zł brutto za kubeł

B.     Odpa         dów  Komunalnych niesegregowanych

·         P z  pojemnika 1100 l                   -     220,00 zł brutto za pojemnik

·         z    pojemnika Kp-7                     -     890,00 zł brutto za pojemnik

·         z    z  kubła 240 l                           -     48,00 zł brutto za kubeł

·         z    z  kubła 110 i 120 l                   -    24,00 zł brutto za kubeł

C.  W ramach opłaty za wywóz odpadów od jednego mieszkańca odbierane są również  odpady segregowane tj. plastik, makulatura, szkło, urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady biodegradowalne

 

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych 2013.pdf (1,93MB)