Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o IV sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 15:00.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (III).
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie na 2024 rok,
 2. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2024-2035,
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce;
 4. zatwierdzenia „Strategii Smart Village sołectwa Pomorzowice”
 5.  zatwierdzenia „Strategii Smart Village sołectwa Grobniki”.
 6. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Głubczyce;
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 159/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Opawica;
 8. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego;
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw i najmu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech;
 10. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głubczyc.
 1. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 3. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)

 

Do udziału w obradach zapraszam:

 • Burmistrza Głubczyc
 • Zastępcę Burmistrza
 • Skarbnika Gminy
 • Sekretarza Gminy
 • Radcę Prawnego
 • Sołtysów Gminy Głubczyce

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

Rafał Zwarycz

 

Głubczyce, dnia 19.06.2024 r.