Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o III sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach zwołuje III Sesję Rady Miejskiej

na dzień 5 czerwca 2024 r. na godz. 15:00.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (II).
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głubczyce za 2023 rok.

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głubczyc wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2023 r., ocena wykonania budżetu za 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. przedstawienie uchwały nr S/72/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2023 r.,
 4. przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głubczyc,
 6. przedstawienie uchwały Nr A/8/2024 z dnia 15 maja 2024 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2023 r.,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2023 r.,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2023 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie na 2024 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2035,
 3. przystąpienia Gminy Głubczyce do realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,
 4. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 5. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głubczycach.
 1. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

Rafał Zwarycz

 

Głubczyce, dnia 29.05.2024 r.