Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o II sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach zwołuje II Sesję Rady Miejskiej

na dzień 15 maja 2024 r. na godz. 15:00.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głubczycach,
 2. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głubczycach,
 3. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Organizacyjno-Budżetowej Rady Miejskiej w Głubczycach,
 4. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głubczycach,
 5. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej w Głubczycach,
 6. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Głubczycach,
 7. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głubczycach,
 8. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głubczycach,
 9. wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych Rady Miejskiej w Głubczycach,
 10. powołania Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
 11. powołania Doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Głubczycach, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
 12. powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Głubczycach, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
 13. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głubczyc,
 14. zmian w budżecie na 2024 rok,
 15. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2024-2035,
 16. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
 17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 18. zatwierdzenia „Planu inteligentnego rozwoju Nowej Wsi Głubczyckiej”.

5.Ocena Zasobów pomocy społecznej Gminy Głubczyce za rok 2023.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

Rafał Zwarycz

 

Głubczyce, dnia 8.05.2024 r.