Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o LIV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z  późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach zwołuje LIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 22 listopada 2023 r.

na godz. 15:00.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji  (LIII).

3.     Interpelacje i zapytania radnych.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2034;
 3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce;
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech;
 5. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
 6. zmieniającej uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
 7. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania;
 8. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”;
 9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania;
 10. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Głubczycach;
 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego trzy obszary położone w granicach geodezyjnych miasta Głubczyce;
 12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, obejmującej działkę nr 274/78 położonej w Głubczycach przy ul. Juliusza Słowackiego, stanowiącej własność Gminy Głubczyce;
 13. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 14. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 15. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok;
 16. przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce  z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2024 roku.

5.     Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

6.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7.     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wolne wnioski i informacje.

9.     Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                             

                                                                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głubczycach

Kazimierz Naumczyk

 

 

Głubczyce, dnia 15.11.2023 r.