Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-07-11 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach geodezyjnych miasta Głubczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głubczyce, dnia 11 lipca 2023 roku.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 11 lipca 2023 ROKU

 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach geodezyjnych miasta Głubczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głubczycach uchwały nr XLIX/472/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach geodezyjnych miasta Głubczyce (dla której dane przestrzenne dostępne są pod adresem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGlubczycach/document/951764/uchwala-XLIX_472_23).
Granice obszarów objętych projektem ww. planu, określają załączniki graficzne stanowiące integralną część ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do  ww. miejscowego planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 04 sierpnia 2023 roku.

Wnioski należy składać:

 1.  w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
 2.  ustnie do protokołu, w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Głubczycach, w godzinach pracy urzędu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /al1q337jj2/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, w Wydziale Komunalno Inwestycyjnym, Referacie do spraw Planowania Przestrzennego i realizacji Inwestycji , I p., pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: (77) 4853021 wew. 236.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głubczyc.

                                                                         

                                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                  Kazimierz Bedryj

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gmina Głubczyce z siedzibą w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, kod pocztowy 48-100 Głubczyce, adres e-mail: , telefon: (77) 4853021, reprezentowana przez Burmistrza             Głubczyc;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głubczyce, to adres korespondencyjny: ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, adres e-mail: iod@glubczyce.pl.;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji  o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa  na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Głubczycach w dniach 11.07.2023 r. do 04.08.2023 r.