Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXXI Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE

XXXI SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 17 listopada 2021 roku na godz. 14:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce za  lata 218 - 2020”.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2021 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032,
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 7. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głubczyce”,
 8. zmieniającej uchwały w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na ternie Gminy Głubczyce”, ze środków budżetu Gminy Głubczyce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza,
 9. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”,
 10. w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Lisięcice do kategorii publicznych dróg gminnych,
 11. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno - prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej + ,
 12. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 13. w sprawie korekty w uchwale nr XV/183/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia  18 grudnia 2019r.,
 14. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
 15. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku.

6. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych w 2021 roku.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz.1372)


Do udziału w obradach zapraszam:

 • Burmistrza Głubczyc,
 • Zastępcę Burmistrza,
 • Skarbnika Gminy,
 • Sekretarza Gminy.

           

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

 

Głubczyce, 10.11.2021 r.