Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXX Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE

XXX SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 14 października 2021  roku na godz. 14:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2021 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032,
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głubczycach,
 6. zmieniająca uchwała w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Głubczyce na lata 2020-2024”,
 7. zmieniającej uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. zmieniającej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 9. zmieniającej uchwały w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: ”Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce”, ze środków budżetu Gminy Głubczyce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz.1372)


Do udziału w obradach zapraszam:

 • Burmistrza Głubczyc,
 • Zastępcę Burmistrza,
 • Skarbnika Gminy,
 • Sekretarza Gminy.

           

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

 

Głubczyce, 7.10.2021 r.