Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś niepełnosprawnym ruchowo mieszkańcem Gminy Głubczyce,
potrzebujesz załatwić osobiście sprawę w Urzędzie Miejskim w Głubczycach zgłoś ten fakt
telefonicznie pod numerem telefonu 
77 485 23 25 lub elektroniczne na podany e-mail:  
- pracownik urzędu odwiedzi Cię w Twoim miejscu zamieszkania.

Wystarczy podać: rodzaj sprawy do załatwienia, numer telefonu lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin wraz z godziną kiedy możemy Cię odwiedzić.

                                              

Burmistrz Głubczyc 

 


Informacja dotycząca udostępniania przez Urząd Miejski usługi polegającej na komunikowaniu się osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243). Ustawa ta reguluje zakres, zasady i sposób obsługi osób głuchych oraz niedosłyszących w kontaktach z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo- Migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) oraz innych wskazanych środków komunikowania się. Przepisy ustawy nakładają na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie, Urząd Miejski wprowadza następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

1) wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu są dostępne na stronie internetowej  www.glubczyce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.glubczyce.pl;

2) osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej dostępnej w linku na stronie internetowej bądź pisać na adres  ;

3) osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem:
77 485 24 16;

4) osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM ( systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomzych);

5) osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;

6) świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN jest bezpłatne dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016);

7) osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się;

8) aby skorzystać z usługi tłumacza PJN, SJN lub SKOGN należy zgłosić w urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych;

9) zgłoszenia należy dokonać w  Sekretariacie Urzędu pok. nr 2, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  , lub pod numerem faksu: 77 485 24 16;

10) w momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym;

11) w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia;

12) osoba realizująca świadczenie jest zobowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, z wyjątkiem sytuacji gdy:
a) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób;
b) osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

13) Urząd Miejski udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek;

14) niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.glubczyce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.glubczyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń.