Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXVIII Sesji RM

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 2 czerwca 2021 r. na godz. 14:00.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głubczyce za 2020 rok.

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głubczyc wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2020r., ocena wykonania budżetu za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

 1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. przedstawienie uchwały Nr 97/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
  za 2020 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2020 r.,
 4. przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głubczyc,
 6. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
  o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r.,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2020 r.,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2020r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2021 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032,
 3. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 5. zmieniającej uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. uchylającej uchwały w sprawie pozbawienia drogi numer 108626 0 relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej,
 7. pozbawienia drogi numer 108626 0 relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej.,
 8. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce w roku szkolnym 2021/2022.

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach za 2020 rok

9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Głubczyce za 2020 rok.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie    
        międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.)    

 

Do udziału w obradach  zapraszam:

-     Radnego Sejmiku Województwa    

-     Starostę Powiatu Głubczyckiego,     

-     Burmistrza Głubczyc, 

-     Zastępcę Burmistrza                                                                  

-     Skarbnika Gminy,                                                                     

-     Sekretarza Gminy,

-     Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

-     Sołtysów Sołectw Gminy Głubczyce.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głubczycach

Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, dnia 26.05.2021r.