Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-12 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 12.01.2021 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/109/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 20.01.2021 roku do 17.02.2021 roku,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48 – 100 Głubczyce, pokój nr 16,

w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Głubczycach, sala nr 22, w dniu 11.02. 2021 roku o godz. 15.00

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głubczyc, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2021 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail:

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głubczyc, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Głubczyc, dodatkowo Rada Miejska w Głubczycach.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Głubczyc danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Głubczyc.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Głubczyc, Urząd Miejski w Głubczycach, 48 – 100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głubczycach.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.glubczyce/klauzula-informacyjna-ochrona-danych-osobowych.html

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach

w dniach od 12 stycznia 2021 r. do 03 marca 2021 r.

 

PDFMapa do prognozy środowiskowej.pdf (390,94KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (840,27KB)
PNGProjekt rysunku planu.png (655,36KB)
PDFProjekt tekstu planu.pdf (79,35KB)
PDFUzasadnienie do Uchwały.pdf (53,52KB)