Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przystąpienie do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce

Głubczyce, 19.01.2021


 

Zaproszenie do składania pomysłów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Gmina Głubczyce przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce.

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 

W tym celu Gmina przyjęła Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce do roku 2020.

 

https://glubczyce.pl/1579/12420/program-rewitalizacji-miasta-glubczyce.html

 

Obecny etap realizacji Programu Rewitalizacji wymaga jego aktualizacji. Szczególnie cenne w kontekście rewitalizacji będzie uzupełnienie programu o nowe pomysły i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym zgłaszane przez mieszkańców oraz podmioty prywatne np. organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki oświaty, kultury i zdrowia, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz innych zainteresowanych z obszaru rewitalizacji, do zgłaszania własnych projektów i przedsięwzięć, jako propozycji zadań do ujęcia w ramach aktualizacji Programu Rewitalizacji.

 

W naszym mieście przedsięwzięcia na obszarach kryzysowych realizowane są w sposób kompleksowy tzn. łączący sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową tak, aby w sposób skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z kryzysu oraz podnieść jakość życia osób zamieszkujących na nich.

 

Działania podejmowane w ramach Programu Rewitalizacji zwiększą szanse na zatrudnienie, poprawę ładu przestrzennego, podniesienia poczucia bezpieczeństwa oraz zmienią pozytywnie wizerunek obszaru rewitalizacji, które staną się przyjazne dla lokalnej społeczności.

 

Zgłoszenia projektów należy dokonać na karcie projektu dostępnej poniżej lub w „materiałach do pobrania”

 

Wypełnioną kartę projektu rewitalizacyjnego należy dostarczyć w terminie od 19.01.2021 r. do 05.02.2021 r. osobiście do Urzędu Miejskiego w Głubczycach lub przesłać pocztą na adres: um@glubczyce.pl oraz przesłać w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: grzywna.magdalena@glubczyce.pl

 

Załącznik nr 1. Karta projektu.

Nazwa projektu

Prosimy podać krótki tytuł projektu

Wnioskodawca

Prosimy podać nazwę wnioskodawcy wraz danymi adresowymi

Problem rozwiązywany poprzez realizację projektu

Prosimy opisać jakie problemy zostaną rozwiązane dzięki realizacji projektu?

Cel projektu

Prosimy przedstawić cel projektu?

(cel projektu powinien być spójny z celami i kierunkami działań wskazanymi w Programie Rewitalizacji).

Zakres realizowanego zadania

Prosimy krótko przedstawić na czym polegać będzie realizacja projektu, jakie działania zostaną zrealizowane?

Miejsce realizacji

Prosimy wskazać lokalizację projektu oraz jeśli projekt realizowany będzie poza obszarem rewitalizacji, wpływ projektu na problemy występujące na obszarze rewitalizacji (oddziaływanie projektu, np. w stosunku do potrzeb mieszkańców).

Szacunkowy koszt

Prosimy podać szacunkowy koszt realizacji projektu.

Planowany termin realizacji (lata)

Prosimy podać szacowany termin realizacji projektu.

 


Gmina Głubczyce zamierza przystąpić do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce.

 

Główną przesłanką do aktualizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020 (uchwalonego uchwałą Nr XXV/213/16  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15.12.2016 r.) jest zmiana uwarunkowań związanych z wdrażaniem programu. Od przyjęcia Programu upłynęły 4 lata. W perspektywie najbliższych lat pojawiają się nowe szanse na kontynuowanie rewitalizacji w Głubczycach w oparciu o dostępne zewnętrzne środki, m. in. unijne oraz nowe pomysły, które płynąć będą zarówno z sektora publicznego, jak też społecznego.

 

Istotny dla podjęcia decyzji o aktualizacji Programu jest również fakt, że w 2020 roku mija okres czasu, na który zaplanowano realizację rewitalizacji w Głubczycach. Analiza stanu wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz stopnia rozwiązywania problemów obszaru rewitalizacji wskazuje na potrzebę kontynuacji rewitalizacji. Jest to spójne z założeniem komplementarności międzyokresowej rewitalizacji. Ponadto należy zauważyć, iż kontynuowanie rewitalizacji od 2023 roku wymagać będzie przyjęcia nowego programu rewitalizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rewitalizacji (Dz.U. 2020 poz. 802). Ustawa o rewitalizacji dopuszcza bowiem realizację tzw. lokalnych programów rewitalizacji, czyli w trybie poza ustawową o rewitalizacji, tylko do końca 2023 roku.  Oznacza to faktycznie, że aby kontynuować rewitalizację w Głubczycach w okresie od 2021 do 2023 roku konieczne jest wydłużenie okresu obowiązywania przyjętego już Lokalnego Programu Rewitalizacji. Poza tym, mając na uwadze zmianę uwarunkowań związanych m. in. z dostępnością środków zewnętrznych na prowadzenie rewitalizacji, zasadne jest otwarcie dyskusji nt. projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mogą uzupełnić pomysł na rewitalizację Głubczyc.

 

Mając na uwadze powyższe, Gmina Głubczyce informuje, iż w perspektywie okresu od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku przeprowadzi proces aktualizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce. W ramach tego procesu odbędzie się nabór pomysłów i projektów rewitalizacyjnych, które zgłaszać mogą zarówno podmioty publiczne, społeczne, jak również mieszkańcy. W kolejnym kroku zaktualizowany Program poddany zostanie konsultacjom społecznym. Po etapie konsultacji społecznych Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głubczyce zostanie przyjęty jako obwiązujący dokument przez Radę Miejską Gminy Głubczyce.