Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  14 października 2020 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany w budżecie na 2020 r.,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
    na lata 2020 - 2030,
  3. nadania nazwy ulicy  na terenie miasta Głubczyce,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
  5. „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Głubczyce na lata 2020 – 2024”,
  6. wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  9.10.2020 r.