Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-12-13 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice.

Głubczyce, dnia 12 grudnia 2019 roku.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC 

Z DNIA  12 GRUDNIA 2019 ROKU.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018.2081, ze zm.),

BURMISTRZ GŁUBCZYC, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Rada Miejska w Głubczycach na sesji w dniu 30 października 2019 roku, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice) – uchwała Nr XIII/160/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 roku (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Opol.2019.3510 z dnia 12 listopada 2019 roku, z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.102.2019.KD z dnia 09 grudnia 2019 roku);
  2. do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice zostały załączone, przez Burmistrza Głubczyc, w wersji cyfrowej:
  1.   pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,

(sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.),

  1.  pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu,

      (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.).

Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Głubczycach, dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia  oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48 – 100 Głubczyce.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Głubczyc danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Głubczyc.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Głubczyc ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głubczycach.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.glubczyce.pl/2304/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html

 

 

                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                             Zastępca Burmistrza 

                                                                            Kazimierz Bedryj

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Głubczycach

w dniach od 13 12.2019r. roku do 02.01.2020 roku.