Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o XIV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XIV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień   27 listopada 2019 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie na 2019 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  3. uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce,
  4. likwidacji wydzielonych rachunków dochodów,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce",
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
  7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

5.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  20.11.2019 r.