Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XII Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE XII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 17 września 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala konferencyjna nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030,
 3. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 4. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Głubczyce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 5. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Głubczyce,
 6. stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach,
 7. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Pietrowicach,
 8. stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głubczycach,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do trzech lat,
 10. nadania nazwy ścieżce rowerowo-pieszej, biegnącej pomiędzy miejscowościami Głubczyce i Głubczyce Sady,
 11. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,
 12. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 10.09.2019 r.    

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2019
  przez: Mateusz Kitka
 • opublikowano:
  11-09-2019 11:42
  przez: Mateusz Kitka
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 14:05
  przez: Marcelina Wieliczko
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 492
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl