Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-07-12 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Głubczyce, dnia 11 lipca 2019 roku.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 11 LIPCA  2019 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z uzasadnieniem  i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 23 lipca 2019 roku do 21 sierpnia 2019 roku,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach,  48 - 100 Głubczyce,  ul. Niepodległości 14, pokój nr 16,

w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od godz. 7,30 do godz. 17,00, od wtorku do czwartku w godz. od 7,30 do godz. 15,30, w piątek od godz. 7,00 do godz. 14,00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Głubczycach, sala nr 23, w dniu 29 lipca 2019 roku o godz. 14:30

Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt  4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu planu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Głubczyc, z podaniem adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2019 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres: um@glubczyce.pl

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głubczyc, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Głubczyc, dodatkowo Rada Miejska w Głubczycach.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Głubczyc danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Głubczyc.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Głubczyc ul. Niepodległości 14, 48 – 100 Głubczyce.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głubczycach.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.glubczyce.pl/2304/klauzula-informacyjna- o przetwarzaniu-danych-osobowych.html

 

 

                                                                             Burmistrz Głubczyc

                                                                           Adam Krupa

 

DOCUchwała - plan Gołuszowice.doc (255,00KB)

DOCUzasadnienie do Uchwały Gołuszowice.doc (94,00KB)

PNGRysunek planu - Gołuszowice.png (595,55KB)

DOCPrognoza oddziaływnia na środowisko - Gołuszowice.doc (8,55MB)

PDFZałącznik graficzny do POŚ Gołuszowice.pdf (680,68KB)