Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o IX Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE IX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 29 maja 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala konferencyjna nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głubczyce za 2018 rok.

            a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głubczyc wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2018 r., ocena wykonania budżetu za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

 1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. przedstawienie uchwały Nr 130/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2018 r.,
 4. przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głubczyc,
 6. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r.,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 r.,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2019 rok,
 2. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce,
 4. przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach poprzez likwidację filii w Zopowych,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce,
 7. wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego”,
 8. powołania Doraźnej Komisji ds. zbadania prawomocności wyborów sołtysa wsi Grobniki.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 23.05.2019 r.