Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o VII Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE VII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 24 kwietnia 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, Sala konferencyjna nr 23

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmian w budżecie na 2019 rok,
b)   upoważnienia Burmistrza do zmian w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej,
c)   ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce,
d)   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
e)   ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
f)    zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII,
g)   wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
h)   wyboru radnych do składu Kapituły przyznającej Nagrody Herb Głubczyc,
i)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głubczyc,
j)    określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie     
    międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 17.04.2019 r.    

Metryczka
 • opublikowano:
  17-04-2019 14:10
  przez: Marcelina Wieliczko
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 14:02
  przez: Marcelina Wieliczko
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 854
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl