Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o VI Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE VI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 27 marca 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, Sala konferencyjna nr 23

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2019 rok,

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030,

 3. przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głubczyce na lata 2018 - 2033”,

 4. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku,

 5. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 6. zmieniająca uchwałę o zamiarze przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach poprzez likwidację filii w Zopowych,

 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,

 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Klisinie, zbywanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

 9. ustalenia wysokości cen za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

 10. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice,

 11. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOK.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 20.03.2019 r.    

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2019
  przez: Mateusz Kitka
 • opublikowano:
  25-03-2019 11:35
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 186
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×