Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o III Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE III SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 19 grudnia 2018 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, Sala konferencyjna nr 23

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Kolędy w wykonaniu Chóru Szkoły Podstawowej Nr 3 „Cantabile”

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2019-2030,

 • przedstawienie projektu uchwały
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego projektu uchwały
 • głosowanie nad projektem uchwały

    b) uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2019,

 • przedstawienie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej na rok 2019
 • odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej proponowanych przez stałe Komisje Rady Miejskiej
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza projektu budżetu na 2019 r.,
 • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i  wniosków stałych komisji,
 • dyskusja oraz głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do uchwały budżetowej
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.

    c) zmiany w budżecie na 2018 rok,

    d) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie,

    e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,

    f) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głubczyce do polsko-czeskiego projektu „Śląskie Partamento - śpiew - współbrzmienie - tradycja”,

    g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

    h) przyjęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu,

    i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów,

    j) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Życzenia świąteczno-noworoczne

11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 12.12.2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2018
  przez: Mateusz Kitka
 • opublikowano:
  13-12-2018 12:12
  przez: Mateusz Kitka
 • zmodyfikowano:
  28-01-2019 10:48
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 347
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×