Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XLVI Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLVI SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 7 listopada 2018  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2029,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
d) zmiany nazwy parku na terenie miasta Głubczyce,
e) zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody,
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głubczyce,
g) podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Burmistrza Głubczyc.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
7. Informacja o podmiotach, w których w 2019 r. będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne.
8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Uroczyste zakończenie kadencji rady Miejskiej w Głubczycach 2014-2018.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  31 października 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-11-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  01-11-2018 19:49
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  07-11-2018 09:20
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 386
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×