Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XLV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 3 października 2018  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2029,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
d) uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce,
e) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Głubczyce,
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
g) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach,
h) załatwienia skargi na Burmistrza Głubczyc.

5. Sprawozdanie z przebiegu realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Głubczyce”.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  26 września 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  27-09-2018 08:07
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  01-11-2018 19:49
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 351
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×