Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XLIV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLIV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 29 sierpnia 2018  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2029,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
d) zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
e) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Głubczyce na lata 2018 - 2021”,
f) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,
g) podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Kierownika OPS w Głubczycach,
h) załatwienia skargi na Burmistrza Głubczyc,
i) zmiany uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  22 sierpnia 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-08-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  22-08-2018 15:08
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 08:07
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 426
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×