Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XLIII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  27 czerwca 2018  roku o godz. 14:00

obrady odbędą się w Sali pod Aniołem mieszczącej się w Ratuszu Miejskim w Głubczycach - Rynek 1.

Porządek obrad:

I część
Uroczyste obchody 10 rocznicy odbudowy Ratusza Miejskiego w Głubczycach.
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie Honorowego Herbu Głubczyc dla Pana Józefa Sebesty Marszałka Województwa Opolskiego w latach 2006-2013.
3. Wręczenie podziękowań dla osób związanych z odbudową Ratusza Miejskiego w latach 2006 - 2008.

II część
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce,
d) ustalenia i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2019 rok,
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głubczyce,
f) zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głubczyc,
i) wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach,
j) projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
k) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce,
l) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia obiektu stadionu miejskiego Klubowi Sportowemu „Polonia” w Głubczycach,
m) wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Podniesienia jakości oferty edukacyjno - terapeutycznej w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.  
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  20 czerwca 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-06-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  20-06-2018 15:32
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 08:10
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 423
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×