Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XLII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  30 maja 2018  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2017 r., ocena wykonania budżetu za 2017 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie uchwały Nr 191/2018 z dnia 4 maja 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.,
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2017 r.,
d) przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2017 r.,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głubczyc,
f) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r.,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2017 r.,
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2017 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028,
c) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Marcina w Gołuszowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na cza oznaczony do lat trzech,
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności gruntowej,
f) zasad udzielenia i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce,
g) załatwienia skargi na działalność Kierownika OPS.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym (złożenie podziękowania dla Pani J.Górak Kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Głubczycach).
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  22 maja 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-05-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  24-05-2018 08:31
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  21-06-2018 08:07
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 425
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×