Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XL Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XL SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  21 marca 2018  roku o godz. 15:00

I część - wręczenie nagród sportowcom - odbędzie się w sali widowiskowej  MOK w Głubczycach

 

II część odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23)

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie nagród i przyznanie stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2018 rok,

b) podziału Gminy Głubczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz ich liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,

d) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2018 roku,

e) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce,

f) zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce.

 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  14 marca 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  16-03-2018 12:52
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  13-04-2018 09:32
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 461
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×