Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin: do 18.10.2023 r. 

PDF2023-10-03 Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach.pdf (1,01MB)


PDF2021-12-14 Uzupełnienie składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf (239,99KB)


PDFUzupełniający nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf (1 020,38KB)


ZARZĄDZENIE NR 663/20

BURMISTRZA GŁUBCZYC

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

 

Na podstawie art. 41e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) oraz uchwały Nr XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 1060) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, stanowiącą organ konsultacyjny i opiniodawczy.

 

§ 2.

W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostają powołani:

 

  1. Mariusz Mielnik - przedstawiciel Stowarzyszenia „Przeciw Bierności" z Nowej Wsi Głubczyckiej;

  2. Paweł Buczek - przedstawiciel Rady Miejskiej w Głubczycach;

  3. Anna Hauptman-Głogiewicz - przedstawiciel Burmistrza Głubczyc;

  4. Zbigniew Serwetnicki- przedstawiciel Rady Miejskiej w Głubczycach;

  5. Katarzyna Mojzyk - przedstawiciel Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej;

  6. Katarzyna Lenartowicz - przedstawiciel Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach;

  7. Beata Kaczorowska - przedstawiciel Burmistrza Głubczyc

  8. O. Urban Bąk - przedstawiciel Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach.

 

§ 3.

Kadencja Rady trwa 3 lata.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Adam KrupaUCHWAŁA Nr 1/2017
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach
z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określania trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach uchwala się, co następuje:

 §1

Na przewodniczącego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach wybiera się Panią Beatę Krowicką.

§ 2

Na wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach wybiera się Pana Jana Bażyńskiego.

§ 3

Na sekretarza Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach wybiera się Panią  Annę Rydzak.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

Beata Krowicka 

ZARZĄDZENIE NR 1005/17

Burmistrza Głubczyc

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

Na podstawie art. 41e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) oraz uchwały Nr XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 1060) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, stanowiącą organ konsultacyjny i opiniodawczy.

§ 2. W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostają powołani:

1) Jan Bażyński - przedstawiciel Stowarzyszenia Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach;

2) Tadeusz Ciechanowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Głubczycach;

3) Anna Hauptman-Głogiewicz - przedstawiciel Burmistrza Głubczyc;

4) Beata Krowicka - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Godnego Życia;

5) Kazimierz Kupina - przedstawiciel Rady Miejskiej w Głubczycach;

6) Katarzyna Mojzyk - przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Głubczycach;

7) Anna Pawliszyn-Strychaniecka - przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Tacy Sami";

8) Witold Przysucha - przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrowicach;

9) Anna Rydzak - przedstawiciel Burmistrza Głubczyc.

§ 3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz
Adam Krupa

 


 

Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

(Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach
)

§ 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Głubczyc na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.1817).

§ 2. 1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Głubczyc nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Kolejne posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego.

§ 3. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

3. Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.

4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§ 4. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§ 5. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach.