Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-04-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 27 kwietnia 2017 ROKU

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 778, ze zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Głubczycach Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.

Obszar objęty miejscowym planem jest przedstawiony na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia  29 marca 2017r. i jest do wglądu w Urzędzie  Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14,  48 – 100 Głubczyce, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.  

Zainteresowani mogą składać wnioski, wnioski i uwagi do ww. planu miejscowego.

Wnioski, wnioski i uwagi należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do dnia 22 maja 2017 roku:

  • w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce,
  •  ustnie do protokołu, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Głubczycach, tel. 77 485 30 21 wew. 256, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@glubczyce.pl lub za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek, wniosek i uwaga, powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, wniosku i uwagi, oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki, obręb).

Wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Głubczyc w trakcie sporządzania projektu planu miejscowego.

Wnioski i uwagi, zgodnie z art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Głubczyc.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Głubczycach, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem 77 485 30 21 wew. 256.

 

 

                                                                                                                    Burmistrz Głubczyc

                                                                                                                      Adam Krupa