Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatwianie spraw - Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego

 

DOWODY OSOBISTE

 

I.   Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 2. Osoba która kończy 18 lat może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium RP . Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony. Wniosek można przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od jego wydania.
 5. W przypadku upływu daty ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie kolejnego dowodu składa się co najmniej na 30 dni przed upływem daty ważności dowodu osobistego.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia winien być złożony niezwłocznie.
 7. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, dotychczas posiadany dokument zostanie unieważniony po upływie 4 miesięcy od zdarzenia powodującego tę zmianę.
 8. Zmiana adresu miejsca zameldowania w dotychczas posiadanym dowodzie osobistym nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 9. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz bezpodstawne zatrzymywanie cudzego dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
 10. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjecie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjecie tego wniosku.
 11. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony formularz wniosku. Istnieje możliwość wypełnienia i wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.

b) kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

c) fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku odzwierciedlająca w sposób nie budzący wątpliwości wizerunek twarzy.

d) do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

e) przewiduje się odstępstwa dot. fotografii osób:

 • z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,
 • noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej
  w RP.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016r. poz. 391
  z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r,. poz. 212)

II. Wydanie dowodu osobistego osobie w wieku 5-18 lat

 1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 3. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność dziecka.
 4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:

            a) od 5 do 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,

            b) od 13 do 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców

                lub opiekun prawny.

      5.   Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydani

      6.   Wymagane dokumenty muszą być złożone z zachowaniem wymogów określonych

            jak dla osoby dorosłej.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016r. poz. 391 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r,. poz. 212).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. Z 2015r. poz. 2082 z późn. zm.)

III. Wydanie dowodu osobistego dziecku w wieku do 5 lat

 1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 3. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Obecność dziecka nie jest wymagana.
 4. Dowód osobisty odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny.
 5. Dowód osobisty jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 6. Wymagane dokumenty muszą być złożone z zachowaniem wymogów określonych jak dla osoby dorosłej.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016r. poz. 391 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r,. poz. 212).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. Z 2015r. poz. 2082 z późn. zm.)

IV. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych organy gmin udostępniają w trybie jednostkowym tz. dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby zgłoszone na jednorazowym wniosku.
 2. Do korzystania z tych danych uprawnione są:

            a) Sąd,

            b) Prokuratura,

            c) Policja,

            d) Komendant Główny Straży Granicznej,-

            e) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

            f) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

            g) Służba Celna,

            h) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

            i) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

            j) Szef Agencji Wywiadu,

            k) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

            l) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

            ł) wywiad skarbowy.

 1. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty jeżeli:

            a) wykażą interes prawny lub

            b) wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby,  

                 której udostępnione dane dotyczą.

 1. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
 2. Wymagane dokumenty:

            a) wypełniony formularz wniosku,

            b) dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku przez podmiot 

                obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

 • kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym (oryginał do

wglądu),

            d)  dowód osobisty,

            e)  pełnomocnictwo.

 

Opłata skarbowa:

 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych 31,00 zł.
 2. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł. Z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny,zstępny, rodzeństwo.
 3. Nie pobiera się opłat od w/w podmiotów realizujących zadania ustawowe.
 4. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.
 5. Opłatę skarbową należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub w kasie urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych z dokumentacji dowodów osobistych.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016r. poz. 391 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie oplat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U. z 2016r,. poz. 319).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danychz Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1604).

V. Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 1. Na pisemny wniosek zainteresowanej osoby urząd miejski wydaje zaświadczenie z akt dowodów osobistych tej osoby.
 2. Wymagane dokumenty:

             a) wniosek

             b) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.

 

Opłata skarbowa:

 1. Kwota opłaty - 17,00 zł.
 2. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 2. Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
 3. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

      I. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
 3. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 4. W tym samym czasie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 5. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której zamieszkuje.
 6. Dla każdej meldującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka).
 7. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
 8. Zameldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
 9. Zgłaszając zameldowanie można jednocześnie dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 10. Podczas rejestracji dziecka w USC równocześnie następuje zameldowanie nowo narodzonego dziecka na adres obojga lub jednego z rodziców.
 11. Wymagane dokumenty:

            a) wypełniony formularz zgłoszenia.

            b) dowód osobisty,

            c) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( umowa cywilno-prawna, wypis   z księgi wieczystej itp.)

            d) pełnomocnictwo.

 

Opłata skarbowa:

 1. Zgłoszenie zameldowania nie podlega opłacie
 2. Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie pobytu czasowego – 17,00 zł.
 3. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł, z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852).

 

 

      II. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się
  w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
 2.  

a) będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelom Konfederacji Szwajcarskiej, jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

b) pozostali cudzoziemcy przebywający na terytorium RP mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia , licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 1. deklarowany przez cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym adresem, nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium RP.
 2. Zameldowanie cudzoziemca następuje na zasadach identycznych jak dla obywatela polskiego.
 3. Wymagane dokumenty:

            a) wypełniony formularz zgłoszenia,

            b) karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,   

                zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody ze

                względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu

                uchodźcy w RP, zgoda na „pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt stały,

                zgoda na udzielenie w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów  

                humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

            c) ważny dokument podróży,

            d) wiza (w przypadku zameldowania na pobyt czasowy).

 

Opłata skarbowa:

 1. Zgłoszenie zameldowania nie podlega opłacie
 2. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł, z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852).

 

      III. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest się wymeldować.
 2. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście, można dokonać wymeldowania przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie.
 3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 4. Zgłoszenie zgonu dokonane w USC, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej
  z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 5. Wymagane dokumenty:

            a) wypełniony formularz zgłoszenia,

            b) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

            c) pełnomocnictwo.

 

Opłata skarbowa:

 1. Zgłoszenie zameldowania nie podlega opłacie
 2. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł, z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852).

 

      IV. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub czasowego

 1. Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest się wymeldować w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 2. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście, można dokonać wymeldowania przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie.
 3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 4. Zgłoszenie zgonu dokonane w USC, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 5. Wymagane dokumenty:

            a) wypełniony formularz zgłoszenia,

            b) paszport, karta pobytu lub inny dokument potwierdzający tożsamość o obywatelstwo,

            c) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

Opłata skarbowa:

 1. Zgłoszenie wymeldowania nie podlega opłacie
 2. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł, z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852).

      V. Zameldowanie decyzją administracyjną

 1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zameldowania lub charakteru pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie rozstrzyga właściwy organ
  w trybie administracyjnym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydanie stosownej decyzji administracyjnej.
 3. Zameldowanie następuje tylko wówczas , gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu. W przeciwnym razie organ wydaje decyzję o odmowie zameldowania.
 4. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu.
 5. Wymagane dokumenty:

             a) wniosek o dokonanie zameldowania decyzją administracyjną,

             b) zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego,   

             c) dowód osobisty (do wglądu),

             d) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł
 2. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu lub
  w kasie urzędu.
 4. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł, z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2016r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

      VI. Wymeldowanie decyzja administracyjną

 1. Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego dobrowolnie i trwale lub w wyniku orzeczenia sądu.
 2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego terminu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 3. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu wyjaśnienie sytuacji osoby, która faktycznie opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego
  w tym celu następuje przesłuchanie stron i świadków postępowania, przeprowadzane są oględziny przedmiotowego lokalu oraz inne czynności ).
 4. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o jej wymeldowanie ustalany jest na drodze sądowej przedstawiciel osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w prowadzonym postępowaniu.
 5. Wymagane dokumenty:

            a) wniosek wraz z uzasadnieniem,

            b) kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (wypis z księgi   

                wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub

                inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginały do wglądu),

            c) kserokopie innych dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np.

                wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji, sentencja wyroku 

                rozwodowego i inne (oryginały do wglądu).

            d) dowód wniesienia opłaty skarbowej,

            e) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł
 2. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu lub w kasie urzędu.
 4. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł, z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2016r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722
  z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

      VII. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy
i  zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu organowi gminy ze względu na miejsce pobytu stałego.
 2. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu niezwłocznie.
 3. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać osobiście można dokonać je przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie.
 4. Wymagane dokumenty:

            a) wypełniony druk „Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP” lub

                „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6  

                miesięcy”

            b) dowód osobisty do wglądu,

            c) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

Opłata skarbowa:

 1. Zgłoszenie jest wolne od opłat.
 2. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł, z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.).

      VIII. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców

 1. Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:
 2. Do korzystania z tych danych uprawnione są:

            a) organy administracji publicznej,

            b) Sądy,

            c) Prokuratura,

            d) Policja,

            e) Straż Graniczna,

            f) Służba Więzienna,

            g) Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

            h) Służba Wywiadu Wojskowego,

            i) Służba Celna,

            j) Żandarmeria Wojskowa,

            k) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

            l) Agencja Wywiadu,

            ł) Biuro Ochrony Rządu,

            m) Centralne Biuro Antykorupcyjne,

            n) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

           o) Komornicy Sądowi,

           p) Organy wyborcze,

           r) Jednostki państwowe i samorządowe oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym       

               do realizacji zadań publicznych,

           s) Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,

           t) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi

 1. Dane mogą być udostępnione:

            a) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,

            b) jednostkom organizacyjnym w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 

                publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji,

                która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,

            c) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w    

                otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 1. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa , na podstawie którego występuje z żądaniem udostępnienia danych osobowych danej osoby.
 3. Wymagane dokumenty:

            a) wypełniony formularz wniosku,

            b) dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku przez podmiot 

                obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

            c) kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym (oryginał do

                wglądu),

           d) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

 Opłata skarbowa:

 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych 31,00 zł.
 2. Kwota opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł. Z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.
 3. Nie pobiera się opłat od w/w podmiotów realizujących zadania ustawowe.
 4. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.
 5. Opłatę skarbową należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub w kasie urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011r. Nr 195, poz. 1153),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie daqnych po wykazaniu interesu faktycznego (tj. Dz.U. Z 2016r. poz. 836).

      IX. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

 1. Na pisemny wniosek zainteresowanej osoby urząd miejski wydaje zaświadczenie
  zrejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców dotyczących tej osoby.
 2. Wymagane dokumenty:

            a) wniosek,

            b) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu,

            c) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata skarbowa:

 1. Kwota opłaty - 17,00 zł.
 2. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 2. Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
 3. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 722
  z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)