Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatwianie spraw - Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń stron.

 

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

 

Osoby przebywające za granicą RP otrzymują dokumenty z USC za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, które pobierają stosowną opłatę.


 

CZYNNOŚCI Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

 

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO

 1. Odpisy wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy jej wstępnych, zstępnych, małżonka, przedstawiciela ustawowego. Innym osobom odpisy mogą być wydane, jeżeli wykażą interes prawny w ich uzyskaniu.
 2. Wymagane dokumenty:
 • podanie,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowody potwierdzające interes prawny wnioskodawcy (nie dotyczy osób, których akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka i przedstawiciela ustawowego),
 • pisemne pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu osoby zainteresowanej występuje pełnomocnik.

Opłata skarbowa:

 • 22,00 zł odpis skrócony i wielojęzyczny aktu stanu cywilnego,
 • 33,00 zł odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
 • 17,00 zł pełnomocnictwo.

Wpłatę opłaty skarbowej można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (parter pok. nr 8)
 • na konto Urzędu Miejskiego w Głubczycach

 

Bank Zachodni WBK O/Głubczyce
nr konta 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni za pośrednictwem kierownika USC.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

URODZENIA

Sporządzenie aktu urodzenia

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia dziecka.
 2. Kartę urodzenia dziecka przekazują podmioty wykonujące działalność leczniczą w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a kartę martwego urodzenia w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia.
 3. Zgłoszenie urodzenia dziecka rejestruje się w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
 4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:
 • rodzice dziecka,
 • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 1. Do rejestracji urodzenia dziecka w USC należy przedłożyć
 • dowody osobiste obojga rodziców,
 • w przypadku matki panny, rozwiedzionej, wdowy - dowód osobisty matki a w przypadku uznania ojcostwa dziecka – obecność obojga rodziców wraz z dowodami osobistymi.

 

Opłaty:

Rejestracja urodzenia i 1 odpis aktu urodzenia są bezpłatne.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku, jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 583, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194),
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 171).

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 2. Uznać ojcostwo można, gdy:
 • dziecko co do którego nie zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,
 • nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
 • dziecko jest małoletnie,
 • przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
 4. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła16 lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
 5. Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło 13 lat wówczas potrzebna jest jego zgoda na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa.
 6. W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
 7. Uznania dziecka można dokonać:
 • przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,
 • przed sądem opiekuńczym,
 • za granicą przed konsulem,
 1. Wymagane dokumenty:
 • dowody osobiste rodziców,
 • w przypadku uznania ojcostwa przed porodem dokument lekarski potwierdzający ciążę,
 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia z jednoczesną zmianą jego nazwiska wymagana jest obecność dziecka z legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości.

 

Opłaty:

Przyjęcie uznania jest bezpłatne.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 583, z późn. zm.)

 

Dokonanie zmiany imienia (imion dziecka)

 1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed wybranym kierownikiem USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do akt w chwili jego sporządzenia.
 2. Wymagane dokumenty – dowody osobiste rodziców.

 

Opłaty:

 1. Kwota opłaty – 11,00 zł,
 2. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:
 • nosi ono nazwisko ojca (nazwisko matki) lub
 • nosi nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 1. Oświadczenie małżonkowie muszą złożyć wspólnie.
 2. Jeżeli dziecku, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło 13 lat, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
 3. Wymagane dokumenty:
 • dowody osobiste matki dziecka i jej męża oraz legitymacja szkolna dziecka, jeżeli do zmiany nazwiska wymagana jest jego zgoda.

 

Opłaty:

Oświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)

 

MAŁŻEŃSTWA

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC – ślub cywilny

 1. Do zawarcia związku małżeńskiego należy przedłożyć:
 • dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC,
  1. W przypadku cudzoziemca:
 • dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wydany przez władze kraju pobytu cudzoziemca lub przez przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce, albo postanowienie sądu polskiego zwalniające cudzoziemca z przedłożenia takiego dokumentu.
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
  1. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez obie strony zapewnień
 2. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński kierownik USC przyjmuje oświadczenie o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy

 

Opłaty:

 1. Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł
 2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 1000,00 zł
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpienie w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
 2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 225),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjecie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r. poz. 180).

 

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym (konkordat)

 1. Do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego należy przedłożyć dokumenty jak w pkt. Wyżej.
 2. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem USC zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 3. Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 6 miesięcy od dnia sporządzenia.
 4. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń duchowny sporządza i przekazuje do USC w ciągu 5 dni zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński zostały złożone w jego obecności.

 

Opłaty:

 1. Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł,
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności do zawarcia małżeństwa lub odmawia sporządzenia aktu małżeństwa powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
 2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 225),

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

 1. Obywatel polski zamierzający zawrzeć związek małżeński za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.
 2. Ww. zaświadczenie wydaje wybrany kierownik USC lub konsul.
 3. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 4. Do otrzymania zaświadczenia należy przedłożyć:
 • dowód osobisty,
 • dokument stwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • złożyć przed kierownikiem USC pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38,00 zł,
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
 2. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),

 

ZGONY

Rejestracja zgonu:

 1. Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
 2. Zgłoszenie zgonu dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok.
 3. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.
 4. Do zgłoszenia zgonu należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • kartę zgonu wydaną przez lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

Opłaty:

Rejestracja zgonu i 1 odpis aktu zgonu są bezpłatne.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231).

 

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 

 1. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.
 2. Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika USC osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
 3. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii w formie czynności materialno-technicznej.
 4. Wymagane dokumenty:
 • wniosek,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie z USC Warszawa lub USC Łódź o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego odtworzeniu, jeżeli akt był sporządzony na dawnych terenach Polski,
 • inne dokumenty np. zeznania świadków,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego odtworzenie – 39,00 zł,
 2. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia dokumentu stanu cywilnego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych podlega sprostowaniu przez kierownika USC, który go sporządził.
 2. Sprostowania dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.
 3. Wymagane dokumenty:
 • wniosek,
 • dowód osobisty (do wglądu)

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego sprostowanie – 39,00 zł,
 2. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie sprostowania dokumentu stanu cywilnego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik USC, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego akt zbiorowych,rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.
 3. Wymagane dokumenty:
 • wniosek,
 • dowód osobisty (do wglądu)

 

Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego uzupełnienie – 39,00 zł,
 2. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.

 

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie uzupełnienia dokumentu stanu cywilnego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

TRANSKRYPCJA AKTU STANU CYWILNEGO (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

 

 1. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
 2. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do ksiąg polskich bez żadnej ingerencji w pisownie imion i nazwisk.
 3. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
 4. Wniosek do wybranego kierownika USC o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 5. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
 6. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
 7. Wymagane dokumenty:
 • wniosek
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu),
 • zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego, który ma być wpisany do ksiąg polskich (oryginał lub kopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów) wraz z urzędowym tłumaczeniem , dokonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub polskiego konsula,
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcję – 50,00 zł
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie transkrypcji aktu stanu cywilnego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

PRZYJECIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem USC lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 2. Wymagane dokumenty:
 • dowód osobisty (do wglądu),

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa – 11,00 zł,
 2. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.
 3. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania oświadczenia.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).

 

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 r. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Po 01 maja 2004 r. USC uznaje rozwody, które zostały przeprowadzone za granicą w państwach należących do Unii Europejskiej bez potrzeby przeprowadzania postępowania przed sądem.
 2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa.
 3. Uwierzytelnione tłumaczenia na język polski orzeczenia rozwodowego oraz zaświadczenia z sądu orzekającego winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula.
 4. Wymagane dokumenty:
 • wniosek,
 • oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. O jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 1. W przypadku, gdy orzeczenie wydane było w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia następujących dokumentów:
 • oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski.
 • Dokument, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski.

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za inne czynności Kierownika USC – 11,00 zł
 2. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.
 3. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 23 listopada 2003 r. O jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

 

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZĘTEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 r. Z KRAJU SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Po 01 lipca 2009 r. USC uznaje rozwody, które zostały wszczęte i zakończone po 01 lipca 2009 r. za granicą w państwach spoza Unii Europejskiej bez potrzeby przeprowadzania postępowania przed sądem.
 2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa.
 3. Uwierzytelnione tłumaczenia na język polski orzeczenia rozwodowego oraz zaświadczenia z sądu orzekającego winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula.
 4. Wymagane dokumenty:
 • wniosek,
 • oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • W przypadku, gdy orzeczenie wydane było w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przedstawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone.
 • oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski.

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za inne czynności Kierownika USC – 11,00 zł
 2. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.
 3. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 20014r. Poz. 101 z późn. zm.) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się zaświadczenia o stanie cywilnym.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika USC.
 3. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
 4. Wydane zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.
 5. Wymagane dokumenty:
 • wypełniony formularz wniosku,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38,00 zł,
 2. Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł – z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika USC.
 3. Zaświadczenie jest wydawane osobie, której dotyczy.
 4. Wydane zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.
 5. Wymagane dokumenty:
 • wypełniony formularz wniosku,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 24,00 zł,
 2. Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł – z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
 • Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
 • Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 1. Zaświadczenia wydaje się na wniosek:
 • Sądu lub innego organu państwowego,
 • Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
 • Wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka,
 • Przedstawiciela ustawowego.
 • zaświadczenia mogą być wydane na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, gdy przemawia za tym interes społeczny.
 1. Wymagane dokumenty:
 • wypełniony formularz wniosku,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • dokument wykazujący interes prawny

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 24,00 zł,
 2. Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł – z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w określonej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który decyzję wydał.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)

 

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

 

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli 50 lat mogą złożyć w tut. USC wniosek o nadanie przez Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek taki mogą złożyć również członkowie rodziny jubilatów. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku, co obchodzony jest jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub w lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku. Odznaczenie to, nie jest przyznawane osobom karanym. Wnioski o nadanie medalu przekazywane są do Wojewody Opolskiego, który zbiorczo przedstawia je Prezydentowi RP.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują medale od Prezydenta RP. Nadane odznaczenie wraz z legitymacją wręcza się osobom odznaczonym w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o jego nadaniu. Następnie USC organizuje uroczystość z udziałem Burmistrza Głubczyc, który w imieniu Prezydenta RP wręcza jubilatom medale.

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z tut. urzędem osobiście lub telefonicznie.

 

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste do wglądu.

 

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 października1992r. o orderach i odznaczeniach (t.j. z 2015 r. poz. 475, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).