Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prowadzone rejestry i ewidencje

W Urzędzie Miejskim w Głubczycach prowadzone są niżej wymienione rejestry, ewidencje i archiwa.

Zawarte w nich dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz.2058 z poźn..zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osób fizycznych wynikającymi z: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 • ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz.1631 z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) - Dział VII – tajemnica skarbowa,
 • ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 722 z późn.zm.)

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach nie zamieszczone na stronach internetowych BIP, udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny:

 1. Rejestr korespondencji;
 2. Rejestr aktów prawa miejscowego;
 3. Rejestr uchwał Rady Miejskiej (elektroniczny od kadencji 2010-2014);
 4. Rejestr zarządzeń Burmistrza (elektroniczny od października 2011 r.);
 5. Rejestr interpelacji i wniosków radnych;
 6. Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej;
 7. Rejestr skarg i wniosków;
 8. Rejestr umów;
 9. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

Wydział Finansowo-Budżetowy:

 1. Ewidencja podatników;
 2. Ewidencja podatkowa nieruchomości;
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych;
 5. Ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych;
 6. Rejestry zaświadczeń;
 7. Rejestry wymiarowe
 8. Ewidencja osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy de minimis;
 9. Ewidencja osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;
 10. Profil zaufany ePUAP.

Wydział Komunalno-Inwestycyjny:

 1. Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;
 2. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
 3. Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 4. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym;
 5. Ewidencja płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 7. Ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 8. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków;
 9. Ewidencja ilości, rodzaju oraz miejsc występowania na terenie Gminy Głubczyce wyrobów zawierających azbest;
 10. Ewidencja udzielanych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 11. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 12. Rejestr udzielonych dotacji na wymianę źródła ciepła
 13. Rejestr udzielonych dotacji na montaż instalacji solarnej lub pompy ciepła;
 14. Ewidencja kąpielisk;
 15. Gminna ewidencja zabytków;
 16. Rejestr wydanych decyzji środowiskowych;
 17. Ewidencja mieszkaniowego zasobu gminy;
 18. Rejestr wniosków o przydział lokali mieszkaniowych z mieszkaniowego zasobu gminy;
 19. Ewidencja gminnych dróg, obiektów mostowych i przepustów;
 20. Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa:

 1. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Gminy Głubczyce;
 2. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości;
 3. Ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste;
 4. Ewidencja opłat dzierżawnych;
 5. Ewidencja podatku VAT – rejestr sprzedaży;
 6. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 7. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży;
 8. Rejestr wydanych zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych;
 9. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 10. Rejestr zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze Gminy Głubczyce;
 11. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Głubczyce.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd  Stanu Cywilnego:

 1. Rejestr aktów stanu cywilnego;
 2. Rejestr mieszkańców Gminy Głubczyce oraz rejestr zamieszkania cudzoziemców;
 3. Rejestr wyborców;
 4. Rejestr osób objętych rejestracją wojskową.

Straż Miejska:

 1. Rejestr wniosków o ukaranie skierowanych do sądu;
 2. Rejestr mandatów karnych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

 1. Rejestr zbiorów danych osobowych;
 2. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

Archiwa:

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego

Prowadzeniem archiwum zakładowego zajmuje się Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14, poz. 67) teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

Poza dokumentacją własną Urzędu Miejskiego w Głubczycach w archiwum zakładowym  przechowywane są dokumenty pracownicze zlikwidowanego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Głubczycach.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Prowadzeniem archiwum zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.), kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie w/w ustawy wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów.
Udostępnianie aktów sporządzonych w księgach oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub skorowidzów alfabetycznych przez kierownika urzędu stanu cywilnego przed przekazaniem księgi stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.).