Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

 

Sposób załatwienia:

 

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie przygotowania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych następuje na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.

Każdy wniosek wymaga:

1. dokonania analizy ustaleń przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,

2. w przypadku gdy przeznaczenie w planie (studium) jest:

a) zgodne z proponowanym przez wnioskodawcę przeznaczeniem terenu:

 • dokonanie wizji terenu wnioskowanego do zbycia,

 • decyzja o zbyciu oraz trybie zbycia nieruchomości - przygotowanie zarządzenia Burmistrza

 • poinformowanie wnioskodawcy o uruchomieniu procedury sprzedaży,

b) nie jest zgodne z proponowanym przez wnioskodawcę przeznaczeniem terenu:

 • pismo informujące wnioskodawcę o braku możliwości przygotowania terenu do sprzedaży,

3. w przypadku konieczności ustalenia granic nieruchomości - zlecenie wznowienia granic,

4. w przypadku konieczności podziału nieruchomości:

 • opracowanie wstępnego projektu podziału terenu,

 • wystąpienie do Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego o wydanie opinii o zgodności podziału z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku jego braku - z przepisami odrębnymi,

 • zlecenie podziału geodezyjnego,

 • wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

5. w przypadku nieruchomości lokalowej:

 • zlecenie inwentaryzacji pomiarowej lokalu oraz w razie potrzeby pozostałych lokali mieszkalnych w budynku,

 • wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,

6. zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego,

7. sprawdzenie operatu szacunkowego nieruchomości pod względem formalnym i rachunkowym,

8. ustalenie ceny nieruchomości i warunków zbycia - Burmistrz Głubczyc,

 

Tryb zbywania nieruchomości

Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej stosownie do przepisów rozdziału 4 działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Tryb przetargowy

Przedmiotem przetargu mogą być nieruchomości gruntowe zabudowane lub niezabudowane. Sposób i tryb przeprowadzania przetargów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Przetargi oraz rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeprowadzane są przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Głubczyc w drodze zarządzenia.

 

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia

 1. sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz winien zawierać

 2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

 3. powierzchnię nieruchomości;

 4. opis nieruchomości;

 5. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 6. termin zagospodarowania nieruchomości;

 7. cenę nieruchomości;

 8. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub użytkowania,

 9. terminy wnoszenia opłat;

 10. zasady aktualizacji opłat;

 11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie,

 12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

 13. podanie wykazu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu oraz jego publikacja w serwisie internetowym Gminy,

 14. ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 15. rozpatrzenie wniosków osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 16. przygotowanie ogłoszenia o przetargu - w ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu. Ogłoszenie o przetargu winno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza przekracza równowartość 100.000 euro, ogłoszenie o przetargu winno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu,

 17. wywieszenie ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń, publikacja ogłoszenia w prasie lokalnej oraz w serwisie internetowym Gminy Głubczyce.

 18. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż:

 19. równowartość 10.000 EUR - ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat głubczycki,

 20. równowartość 100.000 EUR - ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej, ogólnokrajowej.

 21. poinformowanie osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości, które złożyły wniosek o zawiadomienie o terminie i warunkach przetargu,

 22. przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości,

 23. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

 24. terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu,

 25. oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

 26. obciążeniach nieruchomości,

 27. zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

 28. wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów, osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem,

 29. cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu oraz informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o nie wybraniu żadnej z ofert,

 30. uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,

 31. imieniu, nazwisku i adresie oraz nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości,

 32. imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,

 33. dacie sporządzenia protokołu,

 34. zwrot wadium

 35. Wadium wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium z konta depozytowego następuje bez odsetek. Nie nalicza się należności za obsługę bankową.

 36. w przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu - Burmistrz wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości i rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Po rozpatrzeniu skargi informacja o sposobie rozpatrzenia podawana jest do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu,

 37. w przypadku nie zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu a także w razie uznania skargi za niezasadną informacja o wyniku przetargu podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu. Informacja ta winna zawierać:

  1. datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,

  2. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

  3. liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,

  4. cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informacje o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert,

  5. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 38. Informacja ta winna być wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 39. w przypadku, gdy I przetarg zakończony został wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadzany jest drugi przetarg. W przypadku gdy II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia jego zamknięcia Burmistrz może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

 40. przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy sprzedaży:

 41. sporządzenie protokołu uzgodnień,

 42. wystąpienie do Sądu Rejonowego o odpis z księgi wieczystej,

 43. wystąpienie do Starostwa Powiatowego o sporządzenie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,

 44. poinformowanie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 45. sprawdzenie dokonania wpłaty należnej ceny nieruchomości przez nabywcę, odprowadzenie wpłaty do kasy fiskalnej lub wydanie faktury VAT,

 46. podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 23 Burmistrz Głubczyc może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu należy zamieścić informację o tym uprawnieniu.

 

Tryb bezprzetargowy

Nieruchomość Gminy Głubczyce może być sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, jeżeli

 1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

 3. jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

 5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,

 6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

 7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

 8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

 9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

 10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

 11. jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicznoprywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicznoprywatnym,

 12. jest sprzedawana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 70, poz. 1106) zmienioną uchwałą nr XXXIV/309/09 z dnia 13 sierpnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 70, poz. 1107) 586) ze sprzedaży wyłączone są lokale

 1. znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Głubczyce, położone na terenie miasta, zgodnie z ustaleniami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głubczyce zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach,

 2. znajdujące się w budynkach nabytych, wybudowanych lub poddanych remontowi kapitalnemu bądź modernizacji po roku 1995 polegającej na odtworzeniu w całości substancji budynku ze środków Gminy Głubczyce,

 3. mieszczące się w budynkach przeznaczonych do realizacji zadań użyteczności publicznej i przeznaczone na cele związane z realizacją zadań gminy,

 4. usytuowane w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego ze względu na zagrożenia potwierdzone decyzją nadzoru budowlanego,

 5. usytuowane w budynkach przeznaczonych do wyburzenia,

 6. mieszczące się w budynkach usytuowanych na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe,

 7. mieszkalne wynajęte na czas oznaczony,

 8. mieszkalne przeznaczone do wynajęcia i wynajęte na czas trwania stosunku pracy,

Wyłączenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 4 nie dotyczy nieruchomości, które przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Głubczyc może w drodze zarządzenia wyłączyć ze sprzedaży lokale mieszkalne także w innych przypadkach, a w szczególności lokale znajdujące się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub w których powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnię lokali mieszkalnych.

 

Procedura przygotowania nieruchomości lokalowej do zbycia na rzecz głównego najemcy:

 1. czynności związane ze sprzedażą nieruchomości podejmowane są na wniosek najemcy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4) lub z urzędu,

 2. ustalenie udziału Gminy w nieruchomości wspólnej przypadającego na dany lokal, a w przypadku braku szkiców inwentaryzacyjnych lokali mieszczących się w budynku - zlecenie inwentaryzacji pomiarowej, a następnie poinformowanie zainteresowanego nabyciem lokalu o podjętych czynnościach,

 3. wystąpienie do zarządcy budynku z wnioskiem o przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnej umowy najmu ww. lokalu a w przypadku jej braku - o jej sporządzenie, o ile czynność ta jest prawnie dopuszczalna oraz o przekazanie następujących danych dotyczących:

 4. okresu trwania najmu:

 5. jeżeli najemca wstąpił w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego lub na podstawie odrębnych przepisów, proszę podać okres najmu poprzedniego najemcy,

 6. jeżeli najemca dokonał zamiany poprzednio najmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce na lokal o którego kupno się ubiega, proszę podać okres najmu zamienionego lokalu,

 7. informacji o wywiązywaniu się najemcy z opłat czynszowych,

 8. informacji o wysokości poniesionych przez Gminę nakładów na remonty wewnątrz lokalu oraz w częściach wspólnych nieruchomości w okresie ostatnich 36 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku według udziału procentowego przypadającego na lokal przygotowywany do sprzedaży,

 9. informacji o ewentualnych remontach planowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową w budynku,

 10. informacji o kredytach zaciągniętych przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz kredytach planowanych do zaciągnięcia,

 11. wysokości zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, jeżeli najemca dokonał jej wpłaty,

 12. wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (stawka za 1 m2) w tym:

 13. wysokości opłat za centralne ogrzewanie,

 14. wysokości zaliczki na bieżącą eksploatację;

 15. wysokości zaliczki na fundusz remontowy;

 16. wysokości wynagrodzenia administratora,

 17. wysokości innych składników zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

 18. wysokości środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej według udziału procentowego lokalu mieszkalnego według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku

 19. dokonanie analizy ustaleń przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – opinia z Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego w tej sprawie

 20. podjęcie decyzji o zbyciu nieruchomości lokalowej - przygotowanie zarządzenia Burmistrza Głubczyc,

 21. informacja dla wnioskodawcy o uruchomieniu procedury sprzedaży oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi informacjami, wezwanie do dokonania wpłaty na poczet kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości.

 22. wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,

 23. zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego,

 24. sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz winien zawierać

 25. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

 26. powierzchnię nieruchomości;

 27. opis nieruchomości;

 28. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 29. termin zagospodarowania nieruchomości;

 30. cenę nieruchomości;

 31. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

 32. terminy wnoszenia opłat;

 33. zasady aktualizacji opłat;

 34. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

 35. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami

 36. podanie wykazu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu,

 37. ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w serwisie internetowym Gminy informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 38. ustalenie daty podpisania umowy notarialnej,

 39. wystąpienie do zarządcy budynku o informację o poniesionych przez Gminę nakładach na remonty w lokalu oraz w częściach wspólnych nieruchomości w okresie od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia kwartału poprzedzającego datę zawarcia umowy notarialnej oraz o wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym przypadających na dany lokal,

 40. przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy sprzedaży:

 41. wystąpienie do Sądu Rejonowego o odpis z księgi wieczystej,

 42. wystąpienie do Starostwa Powiatowego o sporządzenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów,

 43. ustalenie warunków sprzedaży lokalu i sporządzenie protokołu uzgodnień,

 44. poinformowanie nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,

 45. sprawdzenie dokonania przez nabywcę wpłaty ustalonej ceny nieruchomości z uwzględnieniem poniesionych przez Gminę kosztów przystosowania lokalu do sprzedaży oraz wpłaty środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej - zgodnie z uchwalą Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce,

 46. podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Prawo nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym mają także najemcy lokali użytkowych a także garaży i budynków gospodarczych. Warunkiem sprzedaży jest:

 • wynajmowanie nieruchomości na czas nieokreślony,

 • okres trwania umowy nie może być krótszy niż 36 miesiące

 • brak zobowiązań w stosunku do Gminy z tytułu najmu nabywanej nieruchomości.

 

W przypadku gdy okres trwania umowy jest krótszy niż 36 miesięcy pierwszeństwo w nabyciu lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy przysługuje w sytuacji gdy najemca lokalu wyrazi zgodę na podwyższenie ceny nabycia lokalu o równowartość należnego czynszu który musiałby wnieść jego najemca za okres najmu do upływu 36 miesięcy.

 

Tryb postępowania w pozostałych przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 ugn

 1. czynności związane ze sprzedażą nieruchomości podejmowane są na wniosek lub z urzędu,

 2. dokonanie analizy ustaleń przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – opinia z Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego w tej sprawie

 3. w przypadku, gdy przeznaczenie w planie (studium) jest:

 4. zgodne z proponowanym przez wnioskodawcę przeznaczeniem terenu:

 5. dokonanie wizji wnioskowanego do zbycia terenu,

 6. decyzja o zbyciu oraz trybie zbycia nieruchomości - przygotowanie zarządzenia Burmistrza,

 7. poinformowanie wnioskodawcy o uruchomieniu procedury sprzedaży,

 

- nie jest zgodne z proponowanym przez wnioskodawcę przeznaczeniem terenu:

 • pismo informujące do wnioskodawcy o braku możliwości przygotowania terenu do sprzedaży,

 • zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego,

 • sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz winien zawierać

 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

 • powierzchnię nieruchomości;

 • opis nieruchomości;

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 • termin zagospodarowania nieruchomości;

 • cenę nieruchomości;

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

 • terminy wnoszenia opłat;

 • zasady aktualizacji opłat;

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

 • termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • podanie wykazu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu,

 • ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w serwisie internetowym informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 • rozpatrzenie wniosków osób uprawnionych do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości,:

 • ustalenie warunków zbycia nieruchomości i sporządzenie protokołu uzgodnień,

 • wystąpienie do Sądu Rejonowego o odpis z księgi wieczystej,

 • wystąpienie do Starostwa Powiatowego o sporządzenie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,

 • poinformowanie nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości .

 • sprawdzenie dokonania przez nabywcę wpłaty ustalonej ceny nieruchomości z uwzględnieniem poniesionych kosztów,

 • podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.