Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Rozpatrywanie skarg dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy Głubczyce.

Wymagane dokumenty:
Pismo zawierające zarzuty dotyczące wykonywania zadań publicznych oraz organy gminy lub złożone do protokołu sporządzonego w Urzędzie Miejskim, oświadczenia o takiej treści.

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia: Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi skarżący otrzymuje w terminie:
a) 30 dni od daty jej złożenia - jeżeli skarga nie wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego.
b) 60 dni od daty złożenia - jeżeli skarga wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. 2 (sekretariat urzędu) tel. 485-30-21

Jednostka odpowiedzialna:
Postępowanie prowadzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego.

Tryb odwoławczy: Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Podstawa prawna: Art. 221-240 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowe informacje: Zgodnie z Art. 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących działalności:
a) Rady Miejskiej - jest Wojewoda Opolski, a w sprawach finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa,
b) Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - jest Rada Miejska, a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Opolski.
c) pracowników Urzędu Miejskiego - jest Burmistrz Głubczyc.


Udostępnianie informacji publicznej.

Wymagane dokumenty: Wniosek pisemny lub ustny.

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. 10 (Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Sekretarz Gminy) tel. 485-30-21

Jednostka odpowiedzialna:
Sekretarz Gminy - Urząd Miejski ul. Niepodległości 14 pok. 10.

Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z dnia 8 października 2001r.)

Dodatkowe informacje: Brak


Wydawanie świadectwa pracy byłym pracownikom Urzędu Miejskiego w Głubczycach lub zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych, których akta zostały złożone w archiwum Urzędu.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający dane osobowe oraz daty skrajne okresu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim lub w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Wystawienie dokumentu następuje w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. Nr 2 telef. 485 30 21 wew. 202

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

Tryb odwoławczy: Były pracownik może-w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego-Sądu pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Podstawa prawna: 97 § 2 Kodeksu Pracy


Rozpatrywanie wniosków dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy gminy Głubczyce.

Wymagane dokumenty:
Pismo zawierające wniosek w sprawie organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
Opłaty: nie pobiera

Termin i sposób załatwiania:
Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzymuje w terminie:
1) 30 dni od daty jej złożenia -jeżeli wniosek nie wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego
2) 60 dni od daty jej złożenia jej złożenia -jeżeli wniosek wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Głubczyce ul. Niepodległości 14, pok. 2 (sekretariat Urzędu), tel. 485 30 21 wew. 202

Jednostka odpowiedzialna:
Postępowanie prowadzi Wydział Organizacyjny-Administracyjny, który kieruje wniosek do właściwego organu lub właściwej jednostki organizacyjnej.

Tryb odwoławczy: Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Podstawa prawna: Art. 241 - 247 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z Art. 242 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania wniosków dotyczących działalności:
1) Rady Miejskiej - jest Rada Miejska
2) Burmistrza Głubczyc -jest Burmistrz Głubczyc
3) jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego jest Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik lub właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego.


INFORMACJA

Rada Miejska w Głubczycach uprzejmie informuję, że w każdym roku kalendarzowym przyznawane są nagrody Rady Miejskiej „Herby Głubczyc”, nagroda ta jest wyrazem społecznego uznania dla osób fizycznych oraz zorganizowanych zbiorowości za szczególne osiągnięcia, mające istotne znaczenie dla: rozwoju miasta i gminy Głubczyce, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i dumy mieszkańców, gospodarki, kultury i sztuki, nauki, oświaty, służby zdrowia, ekologii, sportu, działań dla dobra obywateli z narażeniem własnego życia lub zdrowia, niesienia bezinteresownej pomocy chorym i cierpiącym dzieciom oraz wszelkim potrzebującym. Nagroda przyznawana jest za działalność społeczną, wykraczającą poza obowiązki związane z pracą zawodową i zadania statutowe organizacji.

Uchwała nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania Nagrody Herb Głubczyc.

Wnioski do nagrody wraz z podaniem jej stopnia należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja danego roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pok. nr 2), w godzinach pracy Urzędu.