Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek zawierający:
- dane dotyczące funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania,
- informacje dotyczące: zapotrzebowania na wodę i energię i sposobu odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- dane dotyczące charakterystyki parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowiska lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Załączniki w postaci :
- dwie kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, w przypadku jej braku kopie mapy ewidencyjnej , zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i
najbliższe otoczenie tego terenu,
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłata skarbowa ( nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych ):
- za wydanie decyzji - 107,00 zł 

TERMIN ZAŁATWIENIA :
- 60 dni – zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym ( najszybciej od 30 dni do dwóch miesięcy ),
- inwestycje skomplikowane, m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe - mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
- Magdalena Grzywna tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

INNE INFORMACJE :
1. Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
 

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2013r. poz. 627) zmieniona ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045)

 • usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego między innymi na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
 • zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, w większości przypadków, wydaje Burmistrz Głubczyc – stanowisko realizujące – Wydział Komunalno Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach, inspektor ds. ochrony przyrody, pok. Nr 21, II piętro, tel. 77 4853021 w. 248

Wniosek o wydanie zezwolenia drzewa lub krzewu winien zawierać między innymi:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy drzewo na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, lub jeśli na tej wysokości  nie posiada pnia – obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa,
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
 7. miejsce, przyczynę, termin  zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 8. rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania terenu – określające usytuowanie drzew lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
 9. projekt planu nasadzeń zastępczych, planu przesadzenia drzewa lub krzewu.

Nie jest wymagane zezwolenie na  usunięcie, między innymi:

 1.  krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 1. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach,
 2. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

TERMIN ZAŁATWIENIA - sprawy załatwiane są zasadniczo w terminie do jednego miesiąca (art. 35 § 3 k.p.a.).

OPŁATA SKARBOWA   - wydane zezwolenie zwolnione jest z zapłaty opłaty skarbowej, część III, ust. 44, pkt 6 kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628).

DOCformularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.doc (77,00KB)
PDFformularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf (345,59KB)
DOCZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW - osoby fizyczne.doc (38,00KB)
PDFZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW - osoby fizyczne.pdf (394,26KB)
 


 

ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH

STANOWISKO REALIZUJĄCE
Wydział Komunalno Inwestycyjny Urzędu Miejskiego Głubczyce, ul. Niepodległości 14 inspektor ds. dróg pok. Nr 21 , II p. Tel. (77) 485 30 21 w. 208 , fax (77) 485 24 16

PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

5) Uchwała nr XV/180/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych

6) Uchwała nr XV/180/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg

gminnych

WYMOGI FORMALNE
Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych i instytucji zamierzających zająć pas drogowy na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególności osoby projektujące infrastrukturę techniczną lub jej remont w pasie drogi publicznej. Wnioskiem należy składać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym zajęciem.

TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAW
Sprawy załatwiane są zgodnie z zapisem art. 35 k.p.a

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAW
Sprawy załatwiane są w formie decyzji administracyjnych.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAJECIEM PASA DROGI PUBLICZNEJ:

1. UZGODNIENIE LOKALIZACJI BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU
1.1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o uzgodnienie zjazdu indywidualnego lub publicznego wzór druk WKI-DR1 

- kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi gminnej z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości której wniosek dotyczy,

- kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

- dowód wniesienia opłaty skarbowej,

- dla zjazdu do nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe dokument potwierdzający ten fakt,

- pełnomocnictwo w przypadku gdy stronę reprezentuje pełnomocnik,

1.2. Opłaty:

- za złożenie wniosków i wydanie uzgodnień nie pobiera się opłat,

- opłata skarbową w kwocie 17,00 zł składa się od złożonego pełnomocnictwa,

- opłatę skarbową w kwocie 82,00 zł składa się od uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi publicznej do  nieruchomości nie przeznaczonej na cele mieszkaniowe.    

2. UZGODNIENIE LOKALIZACJI W PASIE DROGI PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWLI LUB REKLAMY
2.1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym wzór druki WKI-DR2 i WKI-DR3

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji urządzenia,

- w przypadku większej ilości działek gruntowych, przez które przebiegać będzie urządzenie techniczne - wykaz wszystkich działek pasa drogowego,

- projekt techniczny szczegółów przejścia urządzenia technicznego w pasie drogowym,

- pełnomocnictwo w przypadku gdy stronę reprezentuje pełnomocnik.

2.2. Opłaty:

- za złożenie wniosków i wydanie uzgodnień nie pobiera się opłat,

- opłata skarbową w kwocie 17,00 zł składa się od złożonego pełnomocnictwa.

2.3.Uwaga. Decyzja (uzgodnienie lokalizacji) nie uprawnia do wejścia w teren i umieszczenia urządzenia. Należy uzyskać odrębne pozwolenia zgodnie z pouczeniem w decyzji.

 

3. ZAJĘCIE PASA DROGI NA PROWADZENIE ROBÓT I UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM INFRSTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWLI LUB REKLAMY ORAZ NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI
3.1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń infrastruktury, budowli, reklamy, usunięcie awarii i zajęcia na prawach wyłączności wzór druki od WKI-DR4 do WKI-DR9

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu albo informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub realizacji inwestycji w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót,

- pełnomocnictwo w przypadku gdy stronę reprezentuje pełnomocnik

3.2. Opłaty:

- za złożenie wniosków i wydanie zezwolenia nie pobiera się opłat,

- za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w Głubczycach,

- opłata skarbową w kwocie 17,00 zł składa się od złożonego pełnomocnictwa.

 

Wzory wniosków

 

Wzór WKI-DR1 - o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu

Wzór WKI-DR2 - o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wzór WKI-DR3 - o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub reklamy

Wzór WKI-DR4 - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wzór WKI-DR5 - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wzór WKI-DR5a - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia tych robót

Wzór WKI-DR6 - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wzór WKI-DR6a - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wzór WKI-DR7 - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy

Wzór WKI-DR7a - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy oraz o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczaniem reklam 

Wzór WKI-DR8 - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Wzór WKI-DR9 - zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym

DOCWzór WKI-DR1.doc (38,50KB)
PDFWzór WKI-DR1.pdf (73,20KB)
DOCWzór WKI-DR2.doc (37,50KB)
PDFWzór WKI-DR2.pdf (73,07KB)
DOCWzór WKI-DR3.doc (35,50KB)
PDFWzór WKI-DR3.pdf (76,49KB)
DOCWzór WKI-DR4.doc (46,00KB)
PDFWzór WKI-DR4.pdf (81,51KB)
DOCWzór WKI-DR5.doc (42,50KB)
PDFWzór WKI-DR5.pdf (84,22KB)
DOCWzór WKI-DR5a.doc (50,50KB)
PDFWzór WKI-DR5a.pdf (91,36KB)
DOCWzór WKI-DR6.doc (43,00KB)
PDFWzór WKI-DR6.pdf (84,05KB)
DOCWzór WKI-DR6a.doc (51,50KB)
PDFWzór WKI-DR6a.pdf (91,76KB)
DOCWzór WKI-DR7.doc (43,00KB)
PDFWzór WKI-DR7.pdf (77,65KB)
DOCWzór WKI-DR7a.doc (51,50KB)
PDFWzór WKI-DR7a.pdf (85,24KB)
DOCWzór WKI-DR8.doc (43,00KB)
PDFWzór WKI-DR8.pdf (83,21KB)
DOCWzór WKI-DR9.doc (48,50KB)
PDFWzór WKI-DR9.pdf (81,51KB)

WYDANIE OPINII O ZGODNOŚCI PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
2. 3 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na mapie zasadniczej
a w przypadku braku mapy zasadniczej na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o
niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu
3. wypis z ewidencji gruntów
4. ewentualnie upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

TERMIN ZAŁATWIENIA :
- 30 dni

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
- Magdalena Grzywna tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie ( zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu).
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

PODSTAWA PRAWNA :
art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami), i & 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. nr 268 poz. 2663).

INNE INFORMACJE :
1. Uprawnienie postanowienia następuje po 7 dniach od daty jego doręczenia stronom, w przypadku nie odwołania się strony od postanowienia.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Załączniki :
- 1 egz. mapy sytuacyjnej z określeniem położenia terenu w połączeniu z najbliższą drogą
publiczną - ulicą miejską ( np. turystyczny plan miasta).

OPŁATA :
1. Opłata skarbowa :
- za wypis z planu do 5 stron  -  30.00 zł
- za wypis z planu powyżej 5 stron  -  50.00 zł
- za wyrys z planu (format A4)  -  20.00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA :

- 7 - 14 dni .

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :

Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

- Magdalena Grzywna tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA :

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).


WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko: Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego 48-100 Głubczyce,

ul. Niepodległości 14, inspektor d/s ochrony środowiska – pok. Nr 15, I p. tel. 077 485 30 21 wewn. 231.

Podstawa prawna:

 • art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), załącznik część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami);
 • zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).

 
Wymagane dokumenty:

 • wniosek, który powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP); o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) ”.Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, określonej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami). Opłata wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku i należy ją uiścić  w kasie urzędu lub na  rachunek bankowy: Urzędu   Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14,
48-100 Głubczyce Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie; odmowa wpisu -  decyzja Burmistrza Głubczyc

Termin załatwienia:

7 dni  od daty wpływu kompletnego wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat  Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce – pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową .

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu,  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, - pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z  2020 poz.283 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą OOŚ , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).   

Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek;
 2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (min. 4 egz.), spełniający wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Do raportu należy dołączyć:

 1. oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 2. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki.

Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

 

 1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy OOŚ tj. obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę;

 

Przez obszar ten rozumie się:

 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

4.      w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej załącza się – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy OOŚ;

 

5.     mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy OOŚ (tj. odległością 100 m od granicy przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie);

 

Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej. mapa powinna zawierać uwidocznione granice działek ewidencyjnych,

6.      wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie;

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu
 

7.     w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8.     analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

9. w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Głubczyc);

 

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz.1000 z późn.zm.) opłata skarbowa :

 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  wynosi i 205,00 zł
 • za złożone pełnomocnictwo – 17,00 zł,

 

Opłata wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku i należy ją uiścić  na rachunek bankowy:
Urzędu   Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 
Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Głubczyc

Termin załatwienia:  2-3  miesiące  od daty wpływu kompletnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu – pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową .

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, - pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową.

DOCXWniosek o wydanie decyzji środowiskowej.docx (31,04KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji środowiskowej.pdf (337,97KB)