Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowo-Budżetowy

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT

Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.
Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów.

F o r m u l a r z e 


Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem leśnym

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek leśny na dany rok

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 1 5 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 .
Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

F o r m u l a r z e 


Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem rolnym

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek rolny na dany rok

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7.
Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

F o r m u l a r z e 


Opodatkowanie osób fizycznych podatkiem leśnym

Wymagane dokumenty: Informacja o lasach (informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku)

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok. nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania druku informacji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

F o r m u l a r z e 


Opodatkowanie osób fizycznych podatkiem od nieruchomości

Wymagane dokumenty: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku)

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

F o r m u l a r z e 


Opodatkowanie osób fizycznych podatkiem rolnym

Wymagane dokumenty: Informacja o gruntach (informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku)

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

F o r m u l a r z e 


Odroczenie terminów płatności, odroczenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty spłaty podatków oraz umarzanie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek podatnika, który powinien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa, bądź niemożliwa w wyznaczonym terminie..
2. Wniosek bez uzasadnienia a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia

Opłaty skarbowe: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( j.t. Dz.U. z 2012 r., poz.1282 z poźn. zm.) - wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca.
W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14
Sekretariat pok. nr 2
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
art. 48 § 1 i art.67 §1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
( t.j.Dz.U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje I. Jeżeli o ulgę podatkową ubiega się osoba prawna, do wniosku powinny być załączone:
1. sprawozdanie finansowe F-01, CIT-2 /kwartalne / lub CIT-8 /roczne/, VAT-7
2. informacja dotycząca pomocy publicznej dla przedsiębiorców według obowiązującego wzoru
3. ewentualnie – zaświadczenie z banków o kredytach pożyczkach, jeżeli podatnik podnosi we wniosku argument zadłużenia bankowego.
II. Jeżeli o ulgę ubiega się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą do wniosku powinny być załączone:
1. deklaracja o podatku dochodowym PIT-5, VAT-7
2. informacja dotycząca pomocy publicznej dla przedsiębiorców według obowiązującego wzoru
3. dokumenty potwierdzające aktualną sytuację materialną i rodzinną podatnika
4. ewentualnie - zaświadczenie z banków o kredytach i pożyczkach, jeżeli podatnik podnosi we wniosku argumenty zadłużenia bankowego
III. Jeżeli o ulgę ubiega się osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, do wniosku powinny być załączone, oprócz dokumentów wymienionych wyżej:
1. protokół oględzin gospodarstwa rolnego , sporządzony przez pracownika Referatu Podatków i Opłat Wydz. Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głubczycach,
2. jeżeli wniosek jest uzasadniony zdarzeniem losowym (wymarznięcie, pożar, zalanie itp.) protokół właściwych służb potwierdzających to zdarzenie.
uwagi 1.Odroczenie terminu płatności, odroczenie zaległości podatkowej lub rozłożenie spłaty podatku na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50 % należnych odsetek na dzień zapłaty
3. Podstawą udzielenia ulg j.w. jest uznanie przez organ podatkowy, że udzielenie ulgi zabezpieczy ważny interes podatnika lub interes publiczny


Zwolnienia i ulgi podatkowe
1) z tytułu kupna ziemi
2) żołnierska
3) z tytułu zaprzestania produkcji rolnej
4) z tytułu wymiany i scalenia gruntów
5) inwestycyjna

Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie ulgi

Opłaty skarbowe: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( j.t. Dz.U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.) - wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Wniosek o udzielenie ulgi winien zawierać:
1) z tytułu kupna ziemi
- oświadczenie podatnika o posiadaniu gospodarstwa rolnego łącznie nie większego niż 100,00 ha fiz.
- oświadczenie , że grunty zostały zakupione od osób nie będących małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów ,
- dane dotyczące aktu nabycia gruntów ( datę aktu notarialnego nr aktu notarialnego, ilość zakupionych gruntów, miejscowość położenia gruntów.
2) żołnierska
dokument stwierdzający o odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego albo odbycie zastępczej służby wojskowej w formie skoszarowanej,
3) z tytułu zaprzestania produkcji rolnej
- nr działki wg. ewidencji gruntów,
- powierzchnię działki oraz klasę gruntu
- określenie zamierzonego okresu zwolnienia tj. 1 rok, 2 lub 3 lata
Termin składania wniosku o zwolnienie z podatku rolnego za dany rok upływa z dniem 15 marca roku podatkowego
4) z tytułu wymiany i scalenia gruntów
- dane dotyczące dokumentu na podstawie, którego dokonano wymiany lub scalenia (datę dokumentu, jego numer , ilość wymienionych lub scalonych gruntów, numery działek.
5) inwestycyjna
Wniosek składamy po zakończeniu inwestycji
- zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją oraz rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość tych wydatków.


Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego np.
1) o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
2) o wielkości użytków rolnych
3) o dochodowości z gospodarstwa rolnego
4) o niezaleganiu w podatkach.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty skarbowe: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( j.t. Dz.U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.) - wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Zaświadczenie lub postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia wydaje się w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 , 8 i 9
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9

Tryb odwoławczy:
W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczania o treści innej od żądanej przez osobę ubiegającą się o nie , stronie służy zażalenie, które składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc

Podstawa prawna:
art. 306a-306f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
( t.j.Dz.U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Wskazanie celu wydania zaświadczenia w związku z właściwym poborem opłaty skarbowej od wniosku i zaświadczenia

Formularze wniosków do pobrania
Gosp.- o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha fiz/ha przel. (np do KRUS, szkoły,OPS)
PDFwielkość posiadanego gospodarstwa rolnego.pdf (16,82KB)
Rol.- o wielkości posiadanych użytkach rolnych ( np.do banku,ARiMR )
PDFwielkość posiadanych użytków rolnych.pdf (24,02KB)
Doch.- o dochodowości/niezaleganiu (np do banku,sklepu)
PDFdochodowość - niezaleganie.pdf (25,59KB)
Not1.- o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wielkości posiadanych użytków rolnych (np do notariusza)
PDFosobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.pdf (27,25KB)Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych , spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podatkiem od środków transportowych

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek i środków transportowych

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy - Referat Podatków i Opłat pokój nr 7
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 .

Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz.U.z 2012 r., poz.749 z późn. zm.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, umowa kupna-sprzedaży, kasacji, wyrejestrowania czasowego pojazdu.

F o r m u l a r z e 

 

Kontrola podatkowa

Na podstawie art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Organ podatkowy przeprowadza kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.
Ogólny schemat procedury kontroli, który wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu.
Organ podatkowy zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c w/w ustawy.

Przedmiot kontroli w zakresie podatku od nieruchomości:
1. Powierzchnia gruntów i budynków.
2. Sposób wykorzystania gruntów i budynków.
3. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Dokumentacja księgowa w zakresie podatku od nieruchomości.
Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.