Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.glubczyce.pl


Głubczyce: Remont dróg w miejscowości Nowe Gołuszowice
Numer ogłoszenia: 85195 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głubczyce , ul. Niepodległości 14/16, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4853021 w. 230, faks 077 4852416.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg w miejscowości Nowe Gołuszowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg w miejscowości Nowe Gołuszowice. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: 1) Roboty rozbiórkowe. 2) Wykonanie kanalizacji deszczowej. 3) Wykonanie nawierzchni. - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, - nawierzchnie z kostki polbruk.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.33.40-4, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.11.10-9, 45.23.11.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony druk oferty, 2) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru , 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4) dowód wniesienia wadium, 5) parafowany projekt umowy z kartą gwarancyjną, 6) kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 1. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin. 2. Zmiany ceny umownej spowodowanej: 1) zmianą przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmianą podatku VAT, wprowadzeniem akcyzy, 2) wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych 3. Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 4. Zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego. 5. Zmiany zakresu robót Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy. 6. Zmiany terminu wykonania robót spowodowanej: 1) przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót, 2) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, 3) koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, 4) koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, 5) wstrzymaniem robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, 6) wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych. 7. Wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glubczyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14 pok. Nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14 pok. Nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie