Gmina Głubczyce
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500279158-N-2018 z dnia 22-11-2018 r.
Głubczyce: Świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głubczyce. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głubczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141287500000, ul. ul. Niepodległości  14, 48100   Głubczyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4853021 w. 230, e-mail wydz-kom-inw@glubczyce.pl, faks 774 852 416.
Adres strony internetowej (url): www.bip.glubczyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głubczyce.
Numer referencyjny  KI.ZP.271.25.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głubczyce w sposób zapewniający sprawność techniczną.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
65320000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ustawa o zamówieniach publicznych art. 67 stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny: Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy: 1. planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną 2. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy 3. finansowanie oświetlenia, ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy - przez finansowanie zgodnie z ww. ustawą rozumie się finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy na świadczenie powyższej usługi zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Właścicielem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego do których przyłączone są punkty świetlne jest TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Gmina Głubczyce na podstawie dotychczasowych doświadczeń i prowadzonych negocjacji z ww. podmiotem w przedmiocie prowadzenia konserwacji punktów świetlnych może jednoznacznie stwierdzić, iż TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nie wyraża zgody na wykonywanie ww. usługi przez obcych wykonawców na swoim majątku. Przyczyny techniczne - nie można oddzielić punktów świetlnych stanowiących własność gminy od sieci i urządzeń przesyłowych stanowiących własność TAURON DYSTRYBUCJA S.A. . Szafki oświetleniowe , które sterują oświetleniem znajdują się w stacjach transformatorowych do których dostęp mają wykwalifikowani pracownicy TAURON. Dokonywanie napraw w tym awarii następuje bez konieczności wyłączania energii elektrycznej. Punkty świetlne wymagają stałego dozoru dla uniknięcia porażenia osób trzecich. Istotnym elementem jest również to, iż wykonywanie tej usługi przez obcego wykonawcę wymaga dodatkowych procedur np. wniosek do TAURON DYSTRYBUCJA S.A. o wyłączenie energii na danym odcinku linii, ponowne zgłoszenie po naprawie, odbiór,itp. Istniejąca sytuacja prawna związana z prawem własności sieci oświetleniowej praktycznie uniemożliwia swobodny dostęp do urządzeń oświetleniowych innym podmiotom, które mogłyby realizować usługę zleconą przez gminę. Każdy inny podmiot niż TAURON DYSTRYBUCJA S.A. chcący realizować usługę musiałby ubiegać się o zgodę właściciela sieci oświetleniowej na wejście na sieć i ponosić dodatkowe koszty. Nadto mogące się pojawić trudności w porozumieniu się z właścicielem sieci utrudniać będą całodobowy nadzór nad siecią oraz w przypadku wystąpienia awarii wydłuży się czas oczekiwania na jej usunięcie. Ze względu zatem na prawo własności sieci oświetleniowej oraz ograniczoną w tych okolicznościach możliwość dostępu do urządzeń własnych, powierzanie konserwacji osobie trzeciej jest bardzo utrudnione. Zamawiający ma też interes w zapobieganiu konfliktom i ewentualnej odpowiedzialności za szkody zaistniałe w majątku właściciela sieci w okresie wykonywania usług przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym przeprowadzenie postępowania w tym trybie jest bezcelowe bowiem z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jedynym podmiotem, który jest w stanie sprawnie, szybko i skutecznie wykonywać czynności eksploatacyjno- konserwacyjne jest właściciel sieci oświetleniowej tj. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt. 1 a (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Podgórska 25A, Oddział w Opolu,  ,  ul. Waryńskiego 1,  45-047,  Opole,  kraj/woj. opolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych