Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE

PDFWykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru -ostatnia zmiana 2.09.2019 r..pdf
 

PDFWykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru - ostatnia zmiana 30 lipca 2018 r.pdf


Aktualny podgląd Rejestru dostępny jest także w Systemie Informacji o Środowisku


Urząd Miejski w Głubczycach  informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) , w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Głubczyce prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Głubczyc.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP); o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50,00 zł, określonej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne
  z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) ”.

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).    Mogą oni również wykonywać działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012
bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

 Do pobrania:

DOCOświadzczenie.doc

DOCWniosek.doc


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2012
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  23-01-2012 10:39
  przez: Paweł Maleńczyk
 • zmodyfikowano:
  03-09-2019 10:20
  przez: Agnieszka Frączkowska-Psiuk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 9360
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×