Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-12-30 Obwieszczenie do decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 30.12.2019 r. o zmianie decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 03.11.2017 r., znak KI.6733.8.8.2017.MG

Głubczyce, 30.12.2019 r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.8.14.2017.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

DO DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI

z dnia 30.12.2019 r. znak KI.6733.8.13.2017.MG

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Głubczyc

informuje

o wydaniu decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 30.12.2019 r. znak KI.6733.8.13.2017.MG o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.11.2017 r. znak KI.6733.8.8.2017.MG dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku dawnej komendy Joannitów w Grobnikach, z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej, wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi:

- parking na ok. 30 samochodów osobowych;

- kanalizacja deszczowa na terenie inwesytycji;

- linie kablowe zalicznikowe enN wraz z oświetleniem terenu;

- zbiornik odparowywalny na wody deszczowe;

- przebudowa przyłącza enN napowietrznego na kablowy;

- powietrzna pompa ciepła – odnawialne źródło ciepła dla ogrzewania budynku (działka nr 706, obręb ewidencyjny Grobniki).

Inwestycja realizowana na terenie:

- Grobniki, działki o numerach ewidencyjnych 807 i 706 obręb ewidencyjny Grobniki, karta mapy 2, gmina Głubczyce”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce pokój nr 16-I piętro w godzinach od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku,  7.30 - 14.00 w piątek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, w miejscu planowanej inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grobniki.

 

                                                      Z UP. BURMISTRZA

                                                      Naczelnik Wydziału

                                                       Jarosław Horodecki