Przejdź do treści strony WCAG

2019-08-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa schodów zew. wraz z przebudową istn. otworu okiennego w świetlicy wiejskiej w Zubrzycach, dz.303

Głubczyce, 13.08.2019 r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.7.2.2019.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Halikowskiego, zam. w miejscowości Tarnkowa 17b, 48-100 Głubczyce, z dnia 31.07.2019 r. (wpływ do tut. organu 02.08.2019 r.) postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową istniejącego otworu okiennego i wykonaniem w jego miejscu drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Zubrzycach, na działce o numerze ewidencyjnym 303, położonej w miejscowości Zubrzyce, obręb ewidencyjny Zubrzyce, karta mapy 1, gmina Głubczyce”.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 - 14.00 w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zubrzyce oraz w miejscu planowanej inwestycji.

                                                        Z UP. BURMISTRZA

                                                      Z-ca Naczelnika Wydziału

                                                      Halina Stebnicka