Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

2019-07-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i ZSU poddasza nieużytkowego na pomieszczenia edukacyjne w SP Grobniki, dz. nr 710/2.

Głubczyce, 24.07.2019 r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.6.2.2019.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dariusza Kozłowskiego, zam. przy ul. Żeromskiego 17c/6, 48-100 Głubczyce, z dnia 16.07.2019 r. postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Grobnikach, na działce o numerze ewidencyjnym 710/2, położonej w miejscowości Grobniki, obręb ewidencyjny Grobniki, karta mapy 2, gmina Głubczyce”.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 - 14.00 w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grobniki oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

                                                     Z UP. BURMISTRZA

                                                      Naczelnik Wydziału

                                                       Jarosław Horodecki

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2019
  przez: Magdalena Grzywna
 • opublikowano:
  24-07-2019 12:58
  przez: Magdalena Grzywna
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 213
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl