Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa zadaszonego tarasu przy budynku administracyjnym, zlokalizowanym w kompleksie DPS w Klisinie.

Głubczyce, 13.06.2019 r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.5.6.2019.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa zadaszonego tarasu przy budynku administracyjnym, zlokalizowanym w kompleksie Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, na działce o numerze ewidencyjnym 430, położonej w miejscowości Klisino, obręb ewidencyjny Klisino, karta mapy 2, gmina Głubczyce”.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-100 Głubczyce, z dnia 09.04.2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce pokój nr 16-I piętro w godzinach od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku,  7.30 - 14.00 w piątek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Klisino oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

                                                      Z UP. BURMISTRZA

                                                      Naczelnik Wydziału

                                                       Jarosław Horodecki

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2019
  przez: Magdalena Grzywna
 • opublikowano:
  13-06-2019 08:35
  przez: Magdalena Grzywna
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 324
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl