Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-04-17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice.

Głubczyce, dnia 17 kwietnia  2019 roku.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 17 KWIETNIA 2019 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy   z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam,  o podjęciu przez Radę Miejską w Głubczycach uchwały Nr VI/109/19 z dnia 27 marca 2019r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice, zwanego dalej projektem planu. Obszar objęty projektem planu położony jest w południowej części sołectwa Gołuszowice, poza zwartą zabudową wsi, w sąsiedztwie drogi publicznej powiatowej.
Ww. uchwała jest do wglądu w Urzędzie  Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14, 48 – 100 Głubczyce, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji, codziennie za wyjątkiem sobót  i dni świątecznych.
Wnioski oraz uwagi  i wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 10.05.2019 roku:

  • w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce,
  •  ustnie do protokołu, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Głubczycach, tel. 77 485 30 21 wew. 256, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@glubczyce.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wniosek oraz uwaga i wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Głubczyc, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945, ze zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Głubczycach, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem 77 485 30 21 wew. 256.

 

Burmistrz Głubczyc

 Adam Krupa