Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

2019-04-01 Aktualizacja po aneksie nr 5

Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".

Uchwałą nr 4133/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniona została decyzja o dofinansowaniu projektu. Od dnia podjęcia uchwały obowiązują nowe wartości w projekcie tj.: 

Całkowite koszty projektu: 4 907 951,09 zł w tym dofinansowanie z EFS: 4 171 758,42 zł.
 

Termin realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.Partnerzy projektu - 10 gmin z województwa opolskiego:

 1. Gmina Kędzierzyn Koźle - całkowite koszty zadań w projekcie: 925 411,12 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 786 599,45 zł
 2. Gmina Głubczyce - całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł
 3. Gmina Branice - całkowite koszty zadań w projekcie: 134 978,37 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 114 731,61 zł
 4. Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12 zł
 5. Gmina Nysa - całkowite koszty zadań w projekcie: 833 862,75 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 708 783,34 zł
 6. Gmina Lubsza - całkowite koszty zadań w projekcie: 151 939,20 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 129 148,32 zł
 7. Gmina Zawadzkie - całkowite koszty zadań w projekcie: 87 780,00 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 59 743,23 zł
 8. Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 755 293,35 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 641 999,35 zł
 9. Gmina Kluczbork - całkowite koszty zadań w projekcie: 401 803,66 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 341 533,11 zł
 10. Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 105 171,24 zł, 
  w tym dofinansowanie z EFS: 89 395,55 zł
 11. Gmina Biała - całkowite koszty zadań w projekcie: 241 500,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 161 500,00 zł

Budżet Lidera projektu: 1 026 468,60 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 951 820,03 zł.

Cel główny projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie. 

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
  • usługi opiekuńcze,
  • usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 2. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane), a w tym:
  • o utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych) na terenie Gminy Paczków 6 mieszkań z 8 miejscami (2 mieszkania 2-osobowe, i 4 mieszkania 1-osobowe)
  • o utworzenie 2 mieszkań wspieranych na terenie Gminy Białej 2 mieszkania dla co najmniej 4 osób (2K, 2M)
 3. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
  • działania wspierające ich aktywność społeczną,
  • działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 4. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
  • poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
  • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.


 

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTUWSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
  K M Ogółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby 106 66 172
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 0 0 2
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami szt. 0 1 1
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby 17 3 20B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU
 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
  K M Ogółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu osoby 4 1 5
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu szt. 0 0 35WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU
 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
  K M Ogółem
Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie osoby 36 0 36
Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby 106 66 172
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznych osoby 8 9 17
Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektu osoby 2 2 4
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych osoby 17 3 20
Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby 17 3 20B.REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU
 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
  K M Ogółem K M Ogółem
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu szt. 0 0 0 0 0 12
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS osoby 0 0 0 18 1 19Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-04-2019
  przez: Bartosz Dzieża
 • opublikowano:
  01-04-2019 14:59
  przez: Bartosz Dzieża
 • zmodyfikowano:
  01-04-2019 15:09
  przez: Bartosz Dzieża
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 249
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl