Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-26 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Głubczyce, dnia 22 lutego 2019 roku.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 22 LUTEGO 2019 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów położonych  w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z uzasadnieniem  i prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 05.03. 2019 roku do 03.04.2019 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach,  48 - 100 Głubczyce,  ul. Niepodległości 14, pokój nr 16, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od godz. 7,30 do godz. 17,00, od wtorku do czwartku w godz. od 7,30 do godz. 15,30, w piątek od godz. 7,00 do godz. 14,00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, sala nr 23, w dniu 25.03. 2019 roku o godz. 14:30.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt  4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu planu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Głubczyc, z podaniem adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04. 2019 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: um@glubczyce.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570, ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub;
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głubczyc, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Głubczyc, dodatkowo Rada Miejska w Głubczycach.

 

Burmistrz Głubczyc

 Adam Krupa