Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02.22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 18 LUTEGO 2019 ROKU

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.Dz.U.2018.2081),

BURMISTRZ GŁUBCZYC, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.Rada Miejska w Głubczycach, na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku, uchwaliła:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów – uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 roku, (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2019.38 z dnia 04.01.2019r.),obowiązująca z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.95.2018.AD,
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce – uchwała  Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 roku, (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2019.39 z dnia 04.01.2019r.), obowiązująca z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.94.2018.AD;

2.Do uchwalonych dokumentów, o których mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, zostały załączone, odpowiednio, przez Burmistrza Głubczyc:

  1. pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa, (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko –  t.j.Dz.U.2018.2081),
  2. pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków  realizacji  postanowień dokumentu, (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j.Dz.U.2018.2081).

Z treścią uchwalonych przez Burmistrza Głubczyc dokumentów – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, odpowiednio, o których mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, do każdego z ww. dokumentów, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14, 48 – 100 Głubczyce.

Burmistrz Głubczyc

 Adam Krupa